โครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-ระยะที่ 2

โครงการเยาวชนคนสร้างอนาคต-ระยะที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนที่รอบด้านและเป็นระบบเพื่อให้การสนับสนุนเยาวชนทั้งหญิงและชายที่ด้อยโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยการจัดการฝึกอบรมทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การฝึกอบรมทักษะในการทำงาน การแนะแนวอาชีพและการจัดหาแหล่งฝึกงานหรือตำแหน่งงาน