แนวโน้ม ลักษณะ และผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ต่อเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรมในประเทศไทย

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี ในประเทศไทย รายงานนี้พิจารณาลักษณะต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม ระบุตัวชี้วัดทางสังคม-เศรษฐกิจและประชากรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม และวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อสถานะของเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม