ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບພະນັກງານສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ

ປື້ມຄູ່ມືນີ້ມີຄຳແນະນຳ ພະນັກງານໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ດຳເນີນ ແລະ ຕິດຕາມ ວຽກງານຂອງສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃນປື້ມຄູ່ມືຍັງມີຄຳຖາມທີ່ພະນັກງານຂອງສູນ ສຂຮ ມັກ ຈະພົບເລື້ອຍໆຈາກຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ