การย้ายถิ่นของแรงงาน

เอกสารสรุปโครงการ TRIANGLE in ASEAN

เอกสารสรุปให้ภาพรวมของโครงการ TRIANGLE in ASEAN ซึ่งรวมถึงบริบทและผลลัพธ์ของโครงการ

Project outline | 02 February 2024
โครงการสามเหลี่ยมในอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกขององค์กร ILO เพื่อส่งเสริมการย้านถิ่นที่เป็นธรรม โครงการสามเหลี่ยมในอาเซียนสร้างนโยบาย เครื่องมือ และบริการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการย้ายถิ่นของแรงงานสู่สังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมผ่านการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการสนับสนุนแก่รัฐบาล หุ้นส่วนทางสังคม ภาคประชาสังคม และหน่วยงานระดับภูมิภาค

โครงการ TRIANGLE in ASEAN ได้รับการสนับสนุนจากกรมการต่างประเทศและการค้าของรัฐบาลออสเตรเลีย (DFAT) และกรมซึ่งมีภารกิจดูแลกิจการทั่วโลกของแคนาดา (GAC).