Sosyal Diyalog

“Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesine Teknik Destek Projesi”

Türkiye’de uzun yıllara dayalı bir sosyal diyalog geçmişi vardır ve sendikalar özellikle 1950’lerden bu yana endüstriyel ilişkilerde önemli rol oynamaktadır.

Tüm ülkede ülke çapında sosyal diyalog mekanizmalarının varlığına rağmen, özellikle düşük seviyelerde olmak üzere bu mekanizmalar verimli bir şekilde çalışmamaktadır. Temel nedenler, belirli yasal düzenlemeler, sosyal ortaklar arasında işbirliği kültürü eksikliği ve kapasite kısıtlamaları olarak listelenebilir.

Bu bağlamda, “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesine Teknik Destek Projesi” Türkiye'de daha iyi işleyen bir sosyal diyalog yapısına yönelik çabalara değer katacaktır. Projenin özel hedeflerine gelince, bütünlükçü bir yaklaşımla sosyal ortakların, ilgili kamu kurumlarının kapasitelerinin artırılması ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda farkındalık yaratılmasının öncelikler olduğu vurgulanabilir.

Böylelikle, proje bünyesinde;
 • Başlıca sendika konfederasyonları başlangıç döneminde ziyaret edilmiştir.
 • Binden fazla memur, hakim, polis memuru ve sosyal ortak temsilcisi proje süresince Sosyal Diyalog alanındaki kritik konular hakkında eğitilecektir.
 • Binlerce öğrenci, sendikalı ve sendikasız işçi, işveren, akademisyen onlarca çalıştay, seminer, ulusal ve uluslararası toplantılar aracılığıyla doğrudan bilgilendirilecektir.
 • ILO’nun bazı sosyal diyalogla ilgili materyalinin çevirisi yapılacaktır.
 • Sosyal diyalog açısından insana yakışır işyerlerinin belirlenmesine yönelik belgelendirme mekanizmaları tasarlanacaktır.
 • Türkiye'deki mevcut üçlü sosyal diyalog mekanizmalarının işleyişiyle ilgili bir haritalandırma çalışması gerçekleştirilecektir.
 • Sendikalaşma özgürlüğüne halel getirmeye yönelik ayrımcılık verilerini toplamak için mevcut Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) veri tabanının iyileştirilmesi ve düzenli raporlaması (Bir araştırma/ihtiyaç analizi ve veri toplama için ÇSGB’nin BT altyapısının etkinleştirilmesi) gerçekleştirilecektir.
 • Sosyal diyalog, örgütlenme özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi hakkı ile ilgili bir durum ve boşluk analizi yapılacak ve bir eylem planı oluşturulacaktır.
 • ILO 87, 98 ve 144 No'lu Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi kararları hakkında bir rapor ve ayrıca AB üye devletlerinde iş sözleşmelerinin genişletilmesiyle ilgili uygulamalar hakkında bir çalışma hazırlanacaktır.
 • Sosyal diyalog göstergelerinin tanımlanması ve duyurulması gerçekleştirilecektir.
 • Projenin öncelikleri, mesajları, çıktıları ve sonuçları proje boyunca yoğun medya ilişkileri ile birlikte kamu spotları, aktif sosyal medya politika ve uygulamaları, proje internet sitesi, basılı ve e-temelli materyaller, posta listeleri yoluyla yayılacaktır.
2,5 milyon EUR'luk teknik destek ve 1 milyon EUR'luk hibe bileşenine sahip ve 24 ay sürecek olan Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi projesi Ağustos 2016'dan bu yana ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülmektedir. Bu projenin yararlanıcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi'dir. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Proje İnternet Siteleri:

Kamu Spotu:

Proje Posterleri: