Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı – Faz II

Proje hakkında ön bilgi için: Cinsiyet Eşitliği

SEKTÖREL VE ÖNCELİK ALANLARI

Faz II, işçilerin sektörlere göre cinsiyet kompozisyonu dikkate alınarak belirlenen tekstil, ticaret ve ofis, gıda, genel hizmetler ve metal de dahil olmak üzere seçilmiş sektörlere odaklanacaktır. Faaliyetlerin bazılarının, ev işçileri ve evde(n) çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin özel bir hedefleri olacaktır.
Faz II, birbiriyle ilintili iki hedef kapsamında ve farklı ortaklarla, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi, cinsiyete dayalı ücret açığı, iş-özel yaşam uyumu ve kadınların liderliği gibi çeşitli konuları da ele alacaktır.

PROJELER

PROJE: “KADINLARIN DAHA ÇOK VE DAHA İYİ İŞ FIRSATLARINA ERİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ” PROJESİ

Kilit Ortak: İŞKUR Sonuç: Kadın İstihdamına İlişkin Ulusal Eylem Planı (UEP) ve Yerel Eylem Planları'nın (YEP) etkin biçimde uygulanması ve izlenmesi.

Çıktılar:

Çıktı 1 – İŞKUR'un a) toplumsal cinsiyete duyarlı istihdam hizmetleri, b) savunuculuk becerileri; c) sonuç temelli yönetim yaklaşımında teknik kapasitesinin artırılması.

Çıktı 2 – Sosyal diyalog uygulamaları yoluyla Kadın İstihdamına İlişkin Ulusal Eylem Planı (UEP) ve Yerel Eylem Planları (YEP) için sonuçlara dayalı izleme çerçevesinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi.

Çıktı 3 – Toplumsal cinsiyete duyarlı Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP’ler) pilot uygulamasıyla desteklenen UEP ve YEP'lerin uygulanması.

PROJE: “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI İSTİHDAM POLİTİKALARININ DESTEKLENMESİ” PROJESİ

Kilit Ortak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü

Sonuç: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen ve uygulanan kadınların insana yakışır çalışma koşulları için önlemler (cinsiyete dayalı ücret açığı, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi, iş-özel yaşam uyumu ve kadınların liderliğine özel olarak odaklanmış)

Çıktılar: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün kadınlar için insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesini desteklemek için toplumsal cinsiyete duyarlı istihdam politikaları ve koalisyon kurmaya ilişkin teknik kapasitesinin güçlendirilmesi

PROJE: Kadınlar için İnsana Yakışır İşler ve Sendikalar

Kadınlar için İnsana Yakışır İşler ve İşçi ve İşveren Örgütleri

Sonuç: Sosyal ortaklar tarafından kabul edilen ve uygulanan kadınların insana yakışır çalışma koşulları için önlemler (cinsiyete dayalı ücret açığı, işyerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, iş-özel yaşam uyumu ve kadınların liderliğine özel olarak odaklanmış).

Çıktı: Metal, gıda, ticaret ve ofis, tekstil ve genel hizmetlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik işçi ve işveren örgütlerinin ve ayrıca ev içi hizmet ve evde(n) çalışma işlerinde örgütlenenler için kapasite ve mekanizmaların artırılması. Toplumsal cinsiyet eşitliği, aktif ve güçlü kadın birimleri ve/veya yapıları, kadın işçilerin söz hakkını dikkate alan değişen yönetim yapıları ve örgütlü iş yerlerinde ikili sosyal diyalog mekanizması tarafından alınacak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özel önlemlere ilişkin özel noktalar da dahil olmak üzere toplu görüşme ve pazarlık süreçlerine yansıtılacak daha kapsayıcı ve kapsamlı politika ve programlar.

PROJE: “ŞİRKETLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ” PROJESİ

Sonuç: Pilot işletmeler tarafından kabul edilen ve uygulanan kadınların insana yakışır çalışma koşulları için önlemler (eşit söz hakkı ve katılım hakkı, kapsayıcı istihdam, cinsiyete dayalı ücret açığı, işyerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, iş-özel yaşam uyumu ve kadınların liderliğine özel olarak odaklanmış).

Çıktı: Model işletmelerde kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi

PROJE: Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Çok Taraflı İşbirliği

Sonuç: Kamu ve yerel yönetimler, sosyal ortaklar, STK’lar, akademi ve pilot işletmeler tarafından kabul edilen ve uygulanan kadınların insana yakışır çalışma koşulları için önlemler (cinsiyete dayalı ücret açığı, işyerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, iş-özel yaşam uyumu ve kadınların liderliğine özel olarak odaklanmış).

Çıktı: Cinsiyete dayalı ücret açığı, işyerinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, iş-özel yaşam uyumu ve kadınların liderliği gibi toplumsal cinsiyete dayalı konulara ilişkin kapsamlı ve güncel kaynakların hazırlanması ve yayılması yoluyla pilot illerde kadınların insana yakışır çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik uygun müdahalelerin geliştirilmesi için çalışma yaşamındaki ana paydaşlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda artan bilgi ve farkındalık.