Proje

Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi

Proje Özeti

Projenin katkı sunmayı planladığı genel amacı temel ILO sözleşmelerinde belirtilen çalışma standartlarına Türkiye’nin değişen çalışma yaşamında saygı duyulmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, aşağıdaki ILO sözleşmeleri projenin çerçevesini çizmektedir:


Sendikalaşma özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde tanınması
 • No.87 - Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi (1948)
 • No.98 - Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)
 


Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması
 • No.29 - Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1930)
 • No.105 - Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi (1957)
 


Çocuk işçiliğine etkin biçimde son verilmesi
 • No.138 - Asgari Yaş Sözleşmesi (1973)
 • No. 182 - Çocuk İşçiliğinin En kötü Biçimleri Sözleşmesi (1999)
 


İstihdamda ve meslekte ayrımcılığın ortadan kaldırılması
 • No.100 - Eşit Ücret Sözleşmesi (1951)
 • No.111 - Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi (1958)
 


Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı
 • No.155 - İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme (1981)
 • No.187 - İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi (2006)
 
Türkiye’nin Onbirinci Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin 8. Amacına uygun olarak tasarlanan proje, sosyal tarafların ve hak temelli sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef Kitle

 • Sosyal Taraflar:

  • İşçi sendikaları
  • İşçi sendikaları konfederasyonları
  • İşveren sendikaları
  • İşveren sendikaları konfederasyonları

 • Sivil Toplum Kuruluşları:

  • Hak-temelli çalışan sivil toplum kuruluşları
  • Tüzükleri veya ana faaliyet alanları doğrudan çalışma hayatı ilgili sivil toplum kuruluşları

Projenin Özel Amaçları

Proje, iki özel amaç üzerinden genel hedefine katkı sunmaya çalışmaktadır. Bu hedeflerden birincisi, hedef kitlenin çalışma hayatının geleceğinde temel çalışma haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik teknik ve savunuculuk kapasitelerinin geliştirilmesidir. İkinci amaçsa hedef kitlenin sosyal diyalog süreçlerine dahil olması desteklenerek temel çalışma haklarına erişimin geliştirilmesidir.

Projenin Çıktıları

Araştırma

 • Hedef kitlenin temel çalışma haklarına yönelik savunuculuk yapma kapasitelerinin bir ihtiyaç analizi çalışması ile değerlendirilmesi
 • 4 adet tematik araştırma raporu hazırlanması
 • Temel çalışma haklarına ilişkin bir elektronik kütüphane kurulması

Eğitim

 • Temel çalışma hakları konusunda modüler bir eğitim programı (yüz yüze ve dijital versiyonlarıyla) geliştirilmesi
 • Sosyal taraflar ve STK’lardan toplam 1000 temsilcinin yüz yüze eğitim programına katılması
 • Sosyal taraflar ve STK’lardan toplam 1000 temsilcinin dijital eğitim programına katılması
 • Sosyal taraflar ve STK’lardan toplam 10 temsilcinin ILO-ITC Uluslararası Eğitim Merkezinde eğitime katılması
 • 50 üniversite öğrencisinin katılımıyla bir hackathon düzenleyerek çalışma hayatındaki yaygın problemlere yönelik yenilikçi fikirlerin geliştirilmesinin desteklenmesi

Sosyal diyalog

 • İstanbul’da kurulacak bir destek merkezi bünyesinde ortak kullanıma açık etkinlik alanı, toplantı salonu, çalışma alanı sunulması ile 1000 faydalanıcıya ulaşılması
 • Hedef kitle içerisinden belirlenen 50 kuruluşa finansal hibe desteği sunulması
 • Hedef kitleyi medya dünyası ile buluşturan 2 adet toplantı düzenlenmesi
 • Hedef kitlenin birbirlerinin çalışmaları hakkında bilgilenmelerine yönelik 6 adet ortaklık atölyesi düzenlenmesi
 • Savunuculuk stratejileri geliştirilmesi amacıyla 6 adet savunuculuk atölyesi düzenlenmesi
 • Başarılı savunuculuk örneklerinin paylaşılmasına yönelik 3 adet iyi uygulamalar atölyesi düzenlenmesi
 • İlgili kamu kurumları ve karar alıcılarla politika önerilerini görüşmek üzere 5 adet toplantı organize edilmesi
 • Adil Geçiş ve Yeşil İşler konusunda 2 adet atölye çalışmasının düzenlenmesi
 • Hedef kitle arasında düzenlenecek bir yarışma sonucunda 3 genç kadın sivil toplum liderinin seçilerek ILO-ITC eğitimi ile ödüllendirilmesi
 • İletişim çalışmaları ile 6.000 kişiye ulaşılması

Donör

Avrupa Birliği