İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi

Proje Özeti

Bu Eylemin genel amacı, Türkiye'deki tüm kadın ve erkekler için daha insana yakışır bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Hedefler

Özel Hedef 1: İşyeri uyumunu arttırmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB) ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

Özel Hedef 2: Rehberlik hizmetlerini güçlendirerek ve insana yakışır iş konusunda farkındalığı arttırarak işyeri uyumununun iyileştirilmesi

Projenin ilk çıktısı, RTB ve sosyal ortakların kapasitelerinin artırılması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Proje, çok yönlü bir yaklaşımla RTB’nin etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Proje, diğer taraftan Uluslararası Çalışma Standartları, AB müktesebatı ve ulusal çalışma mevzuatına ilişkin RTB, sosyal taraflar ve ilgili kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli bir yaklaşımla teknik kapasitelerini artıracaktır. Ayrıca, rehberlik ve teftiş hizmetlerinin stratejik ve dijital adaptasyonu sağlanacaktır. Bu kapsamda, Türkiye'de insana yakışır iş açığının tespit edilebilmesi için daha önceki iş teftiş raporları aracılığıyla geçmişte yapılan teftişler detaylı olarak ele alınacaktır. Bu bağlamda, gerekli teftiş araçları geliştirilirken iş teftişinin COVID sonrası dönemdeki rolü ve geleceği gözden geçirilecektir. Eğitimler, RTB'nin kapasite ve ihtiyaç değerlendirmesine dayalı olarak hassas bir şekilde tasarlanacaktır. Rehberlik ve teftiş hizmetlerinin stratejik ve dijital adaptasyonuna yönelik olarak, iş teftiş prosedürlerine uyum sağlayan RTB Veri Merkezi güçlendirilecektir. RTB'nin dijitalleşmesine katkıda bulunurken, rehberlik ve denetim faaliyetlerinin takip edilmesi ve ilgili istatistiklerin elde edilmesi için RTB'nin web tabanlı altyapısı iyileştirilecektir.

İkinci çıktı, daha çok işyeri uyumunu iyileştirmek ve ilgili tüm tarafların insana yakışır iş konusunda farkındalığını artırmak için rehberlik hizmetlerine odaklanmaktadır. Seçilecek olan sektörlerde uyum, insana yakışır iş merkezli piyasa sistemleri yaklaşımı ile sosyal ortaklarla istişare içinde, rehberlik yoluyla iyileştirilecektir. Ayrıca, insana yakışır iş konusunda kurumların, sosyal tarafların, özel sektörün ve genel olarak kamuoyunun farkındalığı artırılacaktır. Ayrıca, seçilecek sektörlerin değer zincirinde rehberlik eylem modeli ve planı uygulanırken, kapsamlı paydaş formunu içeren sektörler arası diyalog mekanizmaları işletilecektir. İlgili tüm ortakların farkındalığını artırmak amacıyla, COVID sonrası dönemde iş teftişi ve rehberliğin rolü ve geleceğine ilişkin uluslararası konferans ile RTB'nin rolünü güçlendirmeyi amaçlayan çalıştaylar düzenlenecektir. Ayrıca, RTB ve diğer ilgili Türk paydaşlara bilgi transferini kolaylaştırmak için tanıtım faaliyetleri yürütülecek ve insana yakışır iş alanındaki ILO materyalleri daha erişilebilir hale getirilecektir.

Son Faydalanıcılar

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB)
 • Seçilen sektörlerdeki işçiler
 • Seçilen sektörlerdeki işverenler
 • Ulusal ve sektörel düzeyde Sendikalar ve İşveren Örgütleri
 • Kırılgan gruplar, özellikle kayıt dışı çalışanlar, kadınlar, gençler, engelliler, geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki mülteciler ve göçmenler dahil yabancı işçiler, zorla çalıştırma riski taşıyan kişiler, çalışan çocuklar ve aileleri

Sonuçlar

 • İş teftiş ve rehberliğin işin geleceğinde ve COVID sonrası dönemdeki rolü ve geleceğine ilişkin bir rapor hazırlanacak ve geniş çapta dağıtılacaktır.
 • İlgili paydaşların kapasitelerini artırmak için pratik araçlar uyarlanacaktır.
 • Ulusal mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmasını ve işyeri uyumunu arttırmak için bir yol haritası geliştirilecektir.
 • Uluslararası çalışma standartları ve teftiş uygulamalarına ilişkin eğitimlerle ana faydalanıcı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların teknik kapasiteleri arttırılacak, 1.375 katılımcının temel çalışma hakları konusunda eğitim alması sağlanacaktır.
 • ITC ILO Eğitimlerinden 30 katılımcının faydalanması sağlanacaktır.
 • “ILO'nun İş Teftişi için Stratejik Uyum Planlamasına Yaklaşımı”nın RTB'ye tanıtılması ve uygulanması sağlanacaktır.
 • RTB'nin dijital uyarlaması, Veri Merkezinin iyileştirilmesiyle güçlendirilecektir.
 • Seçilecek sektörlerin değer zincirinde işveren ve işçileri hedef alan Rehberlik Eylem Modeli ve Planı uygulanacak ve bu kapsamda 300 ziyaret gerçekleştirilecektir.

Hedef Gruplar

 • RTB'nin merkezi ve bölgesel personeli
 • Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere ÇSGB'nin ilgili birimleri
 • Sektörel düzeyde sendikalar
 • Sektörel düzeyde işveren örgütleri
 • Ulusal düzeyde İşçi Sendikaları Konfederasyonları ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları
 • Ticaret ve Ticaret Odaları Birliği (TOBB)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
 • Seçilecek sektörlerdeki işçiler
 • Seçilecek sektörlerdeki işverenler
 • Seçilecek olan sektörlerdeki büyük şirketler ve değer zincirlerindeki KOBİ'ler
 • Çok uluslu şirketler ve değer zincirlerindeki markalar ile KOBİ'ler
 • Sektör paydaşları
 • Uluslararası Finans Kuruluşları
 • İklim değişikliği, engelliler, çalışma hayatı gibi ilgili alanlarda örgütlenen STK'lar

Proje İlleri:

Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir

Donör

Avrupa Birliği (AB), IPA III

Süre

1 Mart 2023 – 2 Mart 2026 (36 ay)