Sosyal Diyalog

Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi

Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Operasyonel Faydalanıcısı olduğu Proje kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması; örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.


Proje Web Sitesi : www.sosyaldiyalog.org

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, program otoritesi Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) olan IPA-1 "Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma" bileşeni altındaki "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” hizmet bileşeni, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün teknik desteği ile 1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle uygulamaya başlanmıştır.

Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Operasyonel Faydalanıcısı olduğu Proje kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması; örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Genel Hedefi

Türkiye’de her düzeyde sosyal diyalogun desteklenmesi

Projenin Özel Hedefi

Sosyal tarafların ve ilgili kamu kurumlarının sosyal diyalog konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sosyal diyaloğa ilişkin farkındalığın bütüncül bir bakış açısı ile her düzeyde artırılması

Projenin Süresi

24 ay

Projenin Bileşenleri

Proje 2 bileşenden oluşmaktadır:
 • Hizmet Bileşeni: Aşağıda detayları verilmiş olan beklenen sonuçlardan 1 ve 2 altındaki faaliyetler, hizmet sözleşmesi ile gerçekleştirilecektir. (24 ay)
 • Hibe Bileşeni: Sonuç 3 altındaki faaliyetler hibe sözleşmesi ile gerçekleştirilecektir. (12 ay)

Projenin Bütçesi

BileşenlerBileşenler Tahmini Toplam Maliyet (€)IPA Katkısı (€)Ulusal Katkı (€)
Hizmet Bileşeni€ 2.500.000€ 2.250.000€ 250.000
Hibe Bileşeni€ 1.000.000€ 900.000€ 100.000
Toplam€ 3.500.000€ 3.150.000€ 350.000

Projenin Hedef Kitlesi

 • İşçi, işveren ve memur sendika ve konfederasyonları
 • Örgütlü işçi ve işverenler
 • Örgütlü olmayan işçi ve işverenler
 • Eğitim kurumları, öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli (İŞKUR ve SGK dahil)
 • İçişleri Bakanlığı personeli (işçi sendikaları, yerel yönetimler ve emniyet güçleri)
 • Adalet Bakanlığı personeli (hakimler ve savcılar, iş mahkemeleri)
 • Yerel yönetimler
 • İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
 • Büyük ölçekli ve orta-küçük ölçekli işletmeler

Projenin Beklenen Sonuçları ve Hedeflenen Çıktılar

Sonuç 1: Çalışma hayatında sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, ilgili kurumların ve sosyal tarafların kapasitesinin güçlendirilmesi.

 1. Yaklaşık 1.100 kamu kurumu ve sosyal taraf temsilcisine eğitimler verilmesi.
 2. Sosyal diyalogun farklı alanlarında 13 çalıştay ve 3 araştırma yapılması.
 3. Toplumun ve sendikaların sosyal diyaloga yönelik algısını belirlemek üzere bir anket calışması ve alan araştırması yapılarak, anket sonuçlarına ilişkin rapor yayınlanması.
 4. Kamu kuruluşları ve sosyal taraflardan 46 temsilcinin katılımı ile 3 çalışma ziyareti ve 5 staj programı gerçekleştirilmesi.
 5. Yetki tespiti konusunda analiz yapılması.
 6. ÇSGB’nin, sendika-karşıtı ayrımcılık konusundaki verilerinin ve düzenli raporlamalarına yönelik mevcut veri tabanının geliştirilmesi (ihtiyaç analizi/araştırması yapılması ve ÇSGB’nin IT altyapısının veri toplamaya uygun hale getirilmesi)
 7. Sosyal diyalog göstergelerinin belirlenerek yayımlanması.
 8. Sosyal diyalog, örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı konularında mevcut durum analizi yapılması.
 9. Sosyal diyalog, örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı konularında eylem planı ve taslak yol haritası hazırlanması.
 10. Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması ILO Uzmanlar Komitesi’nin 87, 98 ve 144 sayılı Sözleşmeler ile ilgili kararlarına ilişkin rapor hazırlanması.
 11. AB Ülkelerinde toplu sözleşmelerin teşmili konusunda rapor hazırlanması.

Sonuç 2: Örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme ve her düzeyde sosyal diyalog konularında toplumsal ve kurumsal farkındalığın artırılması.

 1. 300 kişinin katılımıyla 5 farkındalık artırma faaliyeti düzenlenmesi.
 2. 400 kişinin katılımıyla 2 uluslararası konferans düzenlenmesi.
 3. 50 eğitim kurumunda farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 4. 300 KOBİ için farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 5. Kısa film yarışması ve en iyi işletme konularında 2 yarışma düzenlenmesi.
 6. 2 kamu spotu hazırlanması.
 7. Kamu kuruluşları ve sosyal taraflar için sosyal medya araçları geliştirilmesi.
 8. Promosyon materyalleri hazırlanması.
 9. Sosyal diyalog konusunda insan onuruna yakışır işyerlerinin belirlenmesi için sertifika mekanizması geliştirilmesi.
 10. İşyeri Uyuşmazlık Sistemleri: Performans İyileştirme Rehberi ve Ulusal Üçlü Sosyal Diyalog Rehberi gibi ILO’nun sosyal diyaloga ilişkin araçlarının Türkçeye çevrilmesi.

Sonuç 3: Her düzeyde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi.

 1. 2 hibe yönetimi eğitimi düzenlenmesi.
 2. 2 hibe bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi.
 3. Hibe yararlanıcılarına yönelik olarak hibe yönetimi ve raporlama konusunda, ÇSGB’ye ise hibe sözleşmelerinin izlenmesi konusunda destek olmak üzere 30 alan ziyareti gerçekleştirilmesi.
 4. Türkiye’de mevcut üçlü sosyal diyalog mekanizmalarının işleyişine yönelik araştırma gerçekleştirilmesi.
 5. Söz konusu çalışmanın sonuçlarının yaygınlaştırılması ve tartışılması ile iyileştirme için tavsiyelerin geliştirilmesi konusunda çalıştay düzenlenmesi.

  Proje Afişleri

</</</</</