Türkiye’de Kadınlar İçin İnsan Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Pilot Projesi

Türkiye’de Kadınlar İçin İnsan Yakışır İş İmkânları Sağlanması Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Pilot Projesi İŞKUR ve ILO Ankara Ofisi tarafından 01 Ocak 2009 ve 31 Mart 2010 tarihleri arasında yürütülmüştür Ankara, Gaziantep ve Konya hedef illerini kapsayan projenin toplam süresi 15 aydır. Projenin hedef grubu proje illerinde Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı olan işsiz genç kadınlardır.

Projenin genel amacı, il düzeyinde İŞKUR personelinin ve sosyal ortakların kapasitesini geliştirmek; toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politika ve programların geliştirilmesini sağlamak; hedef illerdeki işsiz kadınları aktif işgücü piyasası programlarına yönlendirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak ve kadının insan hakları konusunda duyarlılık yaratmaktır.

Norveç Hükümetinin fonları ile desteklenen projenin bütçesi 398,748 US Dolardır. ILO Ankara Ofisi’nin operasyonel ve teknik anlamda görevli olduğu projenin uygulanmasından sorumlu olan kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) bünyesinde yer alan İŞKUR’dur. Proje süresince ILO Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC), ILO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve Kadının İnsan Hakları: Yeni Çözümler Derneği (KİHYÇD) projeye teknik destek sağlamıştır. İşçi ve işveren konfederasyonları ve İŞKUR temsilcilerinden oluşan Proje Yönlendirme Komitesi, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantıları aracılığı ile proje etkinliklerinde aktif yer almıştır. Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun üyesi BM Örgütleri bilinç ve duyarlılık geliştirme konusunda destek vermiştir.

Proje kapsamında, İŞKUR bünyesinde toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımların içselleştirilmesine katkı sunacak, proje illerinde düzenlenen mesleki eğitimler ile kadınların istihdam edilebilirliklerini artıracak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık yaratacak pek çok başarılı etkinlik gerçekleştirilmiştir. Yürütülen etkinliklerin kurumlar arasında koordineli olarak gerçekleştirilebilmesi ve başarıyla sonuçlanabilmesi amacıyla projenin uygulanma stratejisi, kurumsal gelişme ve doğruda yardım olmak üzere iki bileşeni temel almıştır. Buna göre;

Kurumsal gelişme bileşeni ile İŞKUR, ilgili bakanlıklar ve sosyal ortakların kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunacak bilgi, teknik düzey ve ortaklık becerilerini geliştirmek üzere teknik destek sağlanmıştır. Kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP), ILO’nun desteğiyle İŞKUR tarafından başarıyla uygulanmış, İŞKUR tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı programlar yürütülmüş ve sosyal tarafların aktif katılımı ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında kadın istihdamı odaklı istihdam stratejileri geliştirilmiştir.

Doğrudan yardım bileşeni ile hedef illerindeki kadınlara, istihdam edilebilirliklerinin artırılması için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak mesleki eğitimler düzenlenmiştir. İŞKUR İl Müdürlüklerinin teknik desteğiyle gerçekleştirilmiş olan eğitimler büyük bir başarı ile tamamlanmış ve beklentinin çok üzerinde bir etki yaratmıştır. Bu bileşen kapsamında özetle, mesleki eğitimler düzenlenmiş, kadının insan hakları eğitimi verilmiş, iş arama teknikleri ve girişimcilik seminerleri düzenlenmiştir.

Proje etkinlikleri iki temel ilke çerçevesinde yürütülmüştür:

Toplumsal cinsiyete duyarlı istihdam politika ve programlarının geliştirilip yaygınlaştırılması
Sosyal ortakların istihdam politikalarının geliştirildiği sürece aktif katılımının sağlanması

Bu ilkeler çerçevesinde, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırlması ve kadın istihdamının desteklenmesi konusunda il düzeyinde ulusal paydaşlarla yakın işbirliği içinde ciddi sonuçlar elde edilmiş ve sosyal tarafların proje etkinliklerine etkin katılımı sağlanmıştır.

Proje süresince sergiledikleri yakın isbirliği ve projenin her aşamasında sağladıkları teknik destek için İŞKUR Genel Müdürlüğüne, Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığına ve hedef illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerine teşekkür ederiz.