Türkiye'nin Tekstil Sektöründe KOBİ'ler için Sürdürülebilir Ağlar ve Ilişkiler Zinciri Oluşturulması BM Ortak Programı

Türkiye'de KOBİ'lerin uluslararası rekabetini artırmak ve tekstil ve konfeksiyon sektöründe insana yakışır iş olanaklarını teşvik etmek amacıyla, UNDP, UNIDO ve ILO, İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) işbirliği ile "Türkiye'nin Tekstil Sektöründe KOBİ'ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması" başlıklı BM Ortak Programını (OP) başlattı.

Türkiye’de KOBİ’lerin uluslararası rekabetini artırmak ve tekstil ve konfeksiyon sektöründe insana yakışır iş olanaklarını teşvik etmek amacıyla, UNDP, UNIDO ve ILO, İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) işbirliği ile “Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması” başlıklı BM Ortak Programını (OP) başlattı. İspanya Hükümetinin kurduğu Binyıl Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen OP, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde 2012 yılına kadar yürütülecektir. Projenin temel hedefi, Türkiye’de tekstil sektöründeki KOBİ’lerin küresel ve ulusal değer zincirine dahil olması için özellikle gelişmekte olan bölgelerdeki KOBİ’lerin uluslararası rekabet edebilirliğini arttırmaktır.
Bu program ile sorumlu rekabet edebilirlik ve insana yakışır bir çalışma ortamı seviyesine erişilmesi için yerel işverenlere/iş topluluğuna yardım ederek verimliliğin yükseltilmesi, firmaların pazara erişimine olanak tanınması ve aynı zamanda özellikle Ortak Program’ın hedef bölgesinde işgücüne katılım oranlarının çok düşük olduğu kadınlara ve yerel dezavantajlı topluluklara yarar sağlanacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için OP birbiriyle bağlı ve tamamlayıcı iki sonuca odaklanmaktadır:

Özellikle yoksul ve savunmasız bölgeler başta olmak üzere Türk tekstil endüstrisindeki KOBİ’lerin verimlilik, rekabet yeteneğinin ve yenilikçi kapasitelerinin gelişmiş işbirliği ve ağlar zinciri ile güçlendirilmesi. Kümelenme, iş bağlantısı geliştirme, iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı ve Değer Zinciri Yönetim Platformu (DZYP) ile ulusal ve uluslararası değer zincirlerine dahil olma konularında hedef illerdeki tekstil ve hazırgiyim sektöründeki KOBİ’lerin kapasitesi artırılacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) prensipleri, çalışma standartları ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedef illerdeki KOBİ’lerin iş pratiklerine ve süreçlerine dahil edilecektir.

BM Ortak Programı çerçevesinde ILO, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ilkelerinin ve ILO’nun uluslararası çalışma standartlarının uygulanmasını desteklemek amacıyla sektör analizleri yapacak ve hedef illerinde farkındalık yaratma etkinlikerinde bulunacaktır. Bu çerçevede ILO Bileşenlerinin aktif katılımı ile üç farklı eğitim programı düzenlenecektir:

  • ILO’nun KSS ilkeleri ve uluslararası çalışma standartları hakkında Ortak Program çalışanlarına yönelik eğitim: Bu eğitim programının temel amacı, ILO’nun KSS yaklaşımı çerçevesinde, proje çalışanları arasında çalışma standartları, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet ve çevre gibi KSS’nin birbirini kesen başlıkları hakkında ortak bir bakış açısının geliştirilebilmesidir.
  • Eğiticilerin Eğitimi Programı: Bu program ile, KSS bağlamında temel çalışma standartlarının uygulanmasına yönelik politika ve pratiklerin desteklenmesi amacıyla yerel uzmanların ve kurumların kapsitesi güçlendirilecektir.
  • İşçilerin, işverenlerin ve yerel uzmanların KSS ve insana yakışır iş olanakları konusunda eğitilmesi: Bilinç artırma ve kapasite geliştirme stratejisinin uygulanması amacıyla 750 işçiyi, 100 işvereni ve 50 yerel uzmanı hedefleyen eğitim programları yürütülecektir.
Birleşmiş Milletler Ortak Programı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:http://www.mdgf-tr.org/tekstil/v2/p/tr/ana-sayfa.php