Türkiye’nin İlk Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın Etkin İzlenmesi ve Uygulanması için İŞKUR Personeline Sonuç Odaklı Yönetim Eğitimleri Verildi

Haberler | 11 Haziran 2021 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan ve kadın istihdamına odaklanan Türkiye’nin ilk Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın etkin biçimde izlenmesini ve uygulanmasını sağlamak üzere İŞKUR merkez personeline 7-8 Haziran 2021 tarihlerinde Sonuç Odaklı Yönetim (SOY) eğitimleri verildi.

Eğitimler Sonuç Odaklı Yönetim, İzleme ve Raporlamayı Hedefliyor

İŞKUR merkez personeline çevrim içi olarak verilen eğitimlerde sonuç odaklı yönetim, izleme ve raporlamaya dair temel kavramlar hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde ayrıca sonuç odaklı yönetimin, izlemenin ve raporlamanın ne şekilde yapılacağına ve bu amaca yönelik önerilerin ve teknik becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak uygulamalara ve interaktif pratiklere yer verildi.

Sonuç Odaklı Yönetim Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Metodolojiye Dayanıyor

Sonuç Odaklı Yönetimin ne olduğu, neden önemli olduğu, nasıl kullanıldığı gibi konuların da ele alındığı eğitimlerde eylem planlarının genel yapısı ve sonuç odaklı yönetim bağlamında ne anlama geldiği ve nasıl uygulanması gerektiği vurgulanarak eylem planlarının sonuç odaklı yönetimi için en önemli araçlardan birisi olan izleme ve değerlendirme çerçevesi üzerinde duruldu.

Eğitimler, Eylem Planının sonuç odaklı yönetimine odaklanırken kadın-erkek eşitliğine duyarlı bir sonuç odaklı izleme ve yönetimi metodolojisini merkezine alıyor.

Eylem Planı’nın Amacı İŞKUR’un Kadın Eksenli İstihdam Politikalarını Desteklemek

ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç finansal desteğiyle yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesinin ilk fazı (2013 – 2018) kapsamında hazırlanan Kadın İstihdamı Eylem Planı, kadın istihdamının artırılmasını, kadınların insana yakışır iş fırsatlarına erişiminin sağlanmasını, İŞKUR’un kadın eksenli istihdam politikalarının desteklenmesini ve İŞKUR tarafından uygulanmasını amaçlıyor.

ILO Türkiye Ofisi ve İŞKUR işbirliği ile çeşitli kamu kurum/kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcilerinden oluşan Ulusal Teknik Ekip (UTE) tarafından sosyal diyalog anlayışı ile hazırlanan Eylem Planı ((2016-2018) kadın istihdamının arttırılması için kadınlara mesleki beceriler kazandırılması ve kadınların işe yönlendirilmesinin yanısıra kadınların işgücü piyasasına erişim olanaklarının arttırılmasına yönelik iki temel hedef çerçevesinde eylem önerilerinde bulunuyor.

İlk Etap Eylem Planı, İkinci Etap Sonuç Odaklı İzleme ve Uygulama

Projenin ilk fazında ayrıca, Eylem Planı’nın yerel düzeyde uygulanmasını desteklemek için dört pilot ilde (Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya’da) bir yıllık Kadın İstihdamı İl Eylem Planları geliştirildi.

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programının ikinci fazında ise (2019-2022) Eylem Planının ve yerel eylem planlarının kadın-erkek eşitliğine duyarlı sonuç odaklı izleme ilkeleri temelinde etkin ve sürdürülebilir izlenmesinin ve yürütülmesinin sağlanması amaçlanıyor.
Eğitim sonunda katılımcılara çevrim içi sertifikaları verildi.

SOY eğitimlerinin daha sonra Eylem Planını hazırlayan UTE ile yerelde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) bileşenlerine de verilmesi planlanıyor.