Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

Şanlıurfa’da İşçi ve İşverenlerin Suriyeli İstihdamına Bakışı

ILO Türkiye Ofisi, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile işbirliğinde, Şanlıurfa’da Suriyelilerin istihdamına yönelik işveren ve işçilerin yaklaşımını analiz edebilmek için bir saha araştırması yürütülmüştür.

Haberler | 06 Mayıs 2016 Cuma

“Şanlıurfa’da İşçi ve İşverenlerin Suriyeli İstihdamına Bakışı” başlıklı alan araştırmasıyla, işletme büyüklüğü, sektörler ve işgücü piyasası beklentileri bakımından işverenlerin durumu ve Suriyelilerin işgücüne katılımlarına yönelik tutumları analiz edilmiş, istihdam olasılıkları araştırılmış ve Şanlıurfa’daki Suriyeli topluluğa yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Çalışma, ayrıca anketler yoluyla yerli çalışanların Suriyeli istihdamına yönelik tutumunu ve işçilerin bakış açısından çalışma koşullarının durumunu ortaya koymayı da amaçlamıştır.

Araştırma kapsamında öne çıkan bazı bulgular aşağıdaki gibidir.

  • Araştırmada kapsanan işyerlerinin %27’si Suriyeli çalıştırmaktadır ve bu da söz konusu işyerlerinin toplam istihdamı içinde %3,2’lik bir paya karşılık gelmektedir. Çalışan Suriyelilerin %77’si erkek, %23’ü kadındır.
  • Suriyelilerin yarıdan fazlası imalat sektöründe çalışmaktadır. Bunu hizmetler (%33) ve tarım (%10) izlemektedir.
  • Suriyelilerin üçte biri (%33) asgari ücretin altında çalışmaktadır.
  • İşverenlerin %60’ı ihtiyaç olduğunda Suriyeli çalıştırabileceğini, %64’ü de devlet desteği sağlanması halinde Suriyeli istihdam edebileceğini belirtmektedir. Hiçbir şekilde Suriyeli çalıştırmayacağını söyleyenlerin oranı ise %32’dir.
  • İşverenlerin %41’i Suriyeliler için çalışma izni verilmesi gerektiğini düşünürken aynı oranda işveren de devletin Suriyelilerin istihdamını desteklemesi gerektiği görüşündedir.
  • Suriyeli çalıştırma konusunda işverenler çoğunlukla olumlu görüş bildirmekle birlikte bunun önündeki en büyük engel olarak dil gösterilmekte (%50), bunu sosyal uyum (%32) ve çalışma izni (%24) izlemektedir.