ILO Ankara’da Gerçekleştirilen Çalıştayda İSG Alanında Veri Toplanmasının Önemini Vurguladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen ve ilgili tüm tarafları bir araya getiren çalıştayın amacı, Türkiye’deki iş kazaları ve meslek hastalıkları alanındaki istatistik verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında iyileşmeler sağlamak.

Haberler | 28 Mayıs 2015 Perşembe
ANKARA – ILO 28 Mayıs 2015 günü Ankara’daki ofisinde bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayın amacı, Türkiye’deki iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili veri toplama ve yayma çalışmalarının iyileştirilmesine yönelik önceliklerin ve geleceğe dönük bir yol haritasının belirlenmesiydi.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydedilip bildirilmesine yönelik ulusal sistemlerin yapı ve yöntem olarak nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin olarak ilgili tarafların katıldıkları yapıcı bir tartışmanın gerçekleştirilmesini amaçlayan çalıştay; mevcut sorunların belirlenmesinde, verilerin kaydı ve bildirilmesi, yaygınlaştırılması, veri güvenliği ve bu bağlamda ILO’nun rolü gibi başlıklardaki önerilerin tartışılması açısından zemin oluşturmuştur.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı ve bildirilmesi ile ilgili ulusal sistemlerde yapı ve yöntemler büyük ölçüde farklılaşmaktadır ve bu da uluslararası karşılaştırmaları ve analizleri güçleştirmektedir.” Özcan ayrıca, meslek hastalıklarına ilişkin güvenilir verilerin bulunmayışının, uzun dönemli politikalar belirleme ve önlemleri öncelik sırasına koyma açısından başlıca sorunlardan birini oluşturduğunu vurguladı.

Caption goes here

İSG Genel Müdürü Kasım Özer açılışta yaptığı konuşmada bu alanda veri toplanmasının önemini vurgularken, özellikle meslek hastalıkları söz konusu olduğunda güvenilir veriler toplanmasındaki güçlüklere işaret etti.

Caption goes here

İSG Projesinin ILO Türkiye Ofisi Baş Teknik Danışmanı Catherine Brakenhielm, çalıştayda “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Alanında Veri Toplanmasında ve Yaygınlaştırılmasında İyileştirmeler” başlığını taşıyan bir sunum yaptı. ILO denetim mekanizmasının, 1981 tarih ve 155 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi’nin uygulanmasında Türkiye’ye sağladığı rehberliğe ve bu alandaki sistemin iyileştirilmesine yönelik önlemler için Hükümete yaptığı çağrıya atıfta bulunan Brakenhielm, İSG’de önlemeye dayalı bir sistem çerçevesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları verilerinin toplanmasının taşıdığı kritik öneme işaret etti.

Caption goes here

Tartışmalar ve grup çalışmaları, kayıt ve bildirim sistemleri aracılığıyla veri toplanması, toplanan verilerin yaygınlaştırılması, veri güvenliği ve ILO’dan beklenenler gibi konulara odaklandı. Detaylı şekilde tartışılan önemli bir konu da sistemde meslek hastalıklarının kayda geçirilmesini sınırlandıran engeller ve bu engellerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte işçi ve işveren kuruluşlarının da içinde yer aldığı ilgili taraflarla birlikte ele alınması gerekliliği oldu.

Caption goes here

Gerçekleştirilen bu toplantının bir uzantısı olarak enformel bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubu toplantının sonuçlarını analiz edecek, ileriye doğru nasıl yol alınabileceği konusunda görüş oluşturacak ve altı ay içinde yapılacak bir sonraki toplantı için katılımcılara bilgi verecektir.

Çalıştay, ILO Türkiye Ofisi’nin “Türkiye Daha Güvenli Çalışıyor” teknik yardım projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, üç taraflı danışma yoluyla, madencilik ve inşaat sektörleri başta olmak üzere iş güvenliğinin ve sağlığının Uluslararası Çalışma Standartları doğrultusunda iyileştirilmesine yönelik ulusal çabaları kolaylaştırmaktır.
Caption goes here