Politika Alanları

Birleşmiş Milletler kuruluşları içinde hükümet, işveren ve işçiden oluşan üçlü yapıya sahip tek kuruluş olan ILO, sosyal adaletin temel unsurları olan insan haklarına saygıyı, saygın yaşam standartlarını, insanca çalışma koşullarını, istihdam olanaklarını ve ekonomik güvenceleri geliştirmeye ve tüm çalışanlara ulaştırmaya çaba göstermektedir. Bu hedefler çerçevesinde ILO Ankara; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 10.02.2009 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda çocuk işçiliği ile mücadeleyi, genç ve kadın istihdamını artırmayı, sosyal diyaloğu güçlendirmeyi ve kayıtdışı istihdamı engellemeyi öncelikli hedefleri arasına getirmiştir.
 1. Çocuk İşçiliği

  ILO ve ortakları hiçbir çocuğun sağlığına ve gelişimine zarar verecek veya geleceğinde saygın bir işe sahip olmasına engel olacak bir şekilde çalışmaya zorlanmadığı bir dünyayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ILO, 1992 yılından bu yana “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projeleri ile Türkiye de dahil olmak üzere pek çok üye ülkenin çocuk işçiliği ile mücadelede kaynak ve kapasitelerini güçlendirmeyi amaç edinmiştir. Bu çalışmalar sonucu Türkiye’de çocuk emeği önemli ölçüde azalmıştır.

 2. Kadın İstihdamı

  Kadın-erkek eşitliği, ILO’nun “Bütün Erkek ve Kadınlar için İnsana Yakışır İş” gündeminin ana öğesidir. ILO ve ortakları toplumsal eşitliği yakalamak için dünya çapında pek çok faaliyet düzenlemektedir. ILO Ankara Ofisi de bu bağlamda kadın istihdamı konusunda birçok araştırma gerçekleştirmiştir ve İşkur’la uygulanmakta olan “Toplumsal Eşitliğin Sağlanması ve Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile Türkiye’de kadın istihdam oranlarının artması için katkı sağlamaya çalışmaktadır.

 3. Genç İstihdamı

  Gençlere saygın işler sağlayabilmek dünyadaki tüm ülkelerin karşılaştığı bir zorluktur. Gençler çoğunlukla kayıtdışı, güvencesiz işlerde az ücretle uzun saatler çalışmaktadırlar. ILO; uzmanlığı, üçlü yapısı ve küresel ortaklarıyla birlikte bir katalizör görevi görerek gençlere saygın ve üretken işler sağlayabilecek olan desteği verebilmekte ve tüm dünyada uygulanabilirliği olan politika ve programlar geliştirebilmektedir.

 4. Sosyal Diyalog ve Kayıtdışı İstihdam

  Sosyal diyalog ILO için hükümet, işveren ve işçi kuruluşları arasında ekonomik ve sosyal politikayla ilgili bilgi paylaşımı ve aktarımı anlamına gelmektedir. Sosyal diyaloğun temel amacı, iş dünyasının paydaşları arasında ortak karar alımını ve demokratik katılımı artırmaktır. Bu bağlamda ILO Ankara Ofisi hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasındaki sosyal diyaloğa aracı olmuştur.

 5. İş Sağlığı ve Güvenliği

  Ankara’daki ILO Ofisi, Türkiye’nin ILO Sözleşmeleri çerçevesindeki taahhütleri bağlamında bir yıl süreli bir teknik yardım projesi yürütmektedir. “Uluslararası Çalışma Standartlarına Uygun Olarak Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) İyileştirilmesi” başlığını taşıyan bu proje, üçlü istişare çerçevesinde, başta madencilik ve inşaat sektörleri olmak üzere iş güvenliğini ve sağlığını geliştirmeye yönelik ulusal çabaları kolaylaştırma amacını taşımaktadır. Yardımlar, ülkedeki yasalar ve yönetmeliklerle birlikte, Hükümetin ve üçlü bileşenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği (III) Ulusal Politika Belgesi ve Eylem Planı’ndaki (2014-2018) siyasal ve stratejik çerçeve doğrultusunda sağlanmaktadır.