COVID-19 ve Çalışma Yaşamı

Sektörel etkiler, önlemler ve öneriler

Bilgilendirme notu | 24 Nisan 2020 Cuma
COVID-19’un belirli sosyal ve ekonomik sektörler ile endüstriler üzerindeki etkisine ilişkin olarak ILO’nun ön değerlendirmeleri, bir dizi sektörel bilgi notları haline getirildi.

Bilgi notları aynı zamanda, ILO’nun ortakları olan hükümetler, işverenler ve işçi örgütleri tarafından alınan politika önlemlerinin yanı sıra sektöre özgü düzeyde ILO araçları ve önlemlerini de içeriyor.

Bilgi notlarının hedef kitlesi, ulusal, sektörel, bölgesel ve küresel düzeyde ILO ortaklarının yanı sıra, belirli sosyal ve ekonomik sektörlerde kadın ve erkekler için insana yakışır işleri destekleyen uluslararası ku-ruluşlar ve diğer ortaklardır.

Bilgi notları düzenli olarak güncelleniyor.

Ortaklarımızı, bilgi notları hakkında görüş bildirmeye ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz; böylelikle, pandemi sonrasında daha iyi bir gelecek inşa etmek için pandemi önlemlerine ilişkin iyi uygulamalar ve alınan derslerden oluşan bilgi havuzu oluşturabilelim.

Görüşlerinizi paylaşmak için: ankara@ilo.org© ILO, Fossat, M.

COVID-19 ve tarım ve gıda güvenliğine etkisi

COVID-19 salgını dünyada yayılmaya devam ederken, salgının gıda ve tarım sektörü üzerindeki mevcut ve muhtemel etkilerini gıda arzı ve talebi perspektifinden ele almak zorunludur. Gıda arzını güvence altına almak, zaten gıda ve beslenme güvenliği sorunları yaşayan ülkelerde gıda krizi oluşmasını önlemek, pan-deminin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için, küresel ve ulusal gıda tedarik zincirlerinin sürekliliğinin sağlanması kritik önem taşıyor.© ILO Asia-Pacific

COVID-19 ve turizm sektörü

COVID-19’un Mart 2020’de dünyanın her köşesine hızla yayılmasından sonra, uluslararası turizm tamamen durdu. Seyahat kısıtlamaları, havayolu uçuş iptalleri, turizm işletmelerinin kapatılması gibi önlemler hemen etki yarattı ve ulusal ve uluslararası turizm hizmetleri arz ve talebini büyük ölçüde düşürdü. Turizmin, tarım, ulaşım, el sanatları, yiyecek-içecek hizmetleri gibi sektörlerde önemli çarpan etkisine sahip olması nedeniyle, COVID-19 pandemisi büyük zorluklar yaratıyor.© MTWTU

COVID-19 ve denizcilik ve balıkçılık

Küresel ticaretin %90’ını taşıyan deniz taşımacılığı sektörü, uluslararası tedarik zincirlerinin ana damarıdır. Bu nedenle, COVID-19’un, 2 milyon denizci çalıştıran deniz taşımacılığı sektöründe istihdam üzerinde etkisi büyüktür. Çeyrek milyon denizciyi istihdam eden gezinti gemiciliği sektörü özellikle ağır darbe aldı. On mi-lyonlarca balıkçının çalıştığı deniz balıkçılığı sektörü ise özellikle hayvani proteinler olmak üzere başlıca gıda tedarikçilerden biridir. Birçok balıkçı gemisi limandan ayrılamıyor ve deniz ürünlerine talep büyük ölçüde düşmüş durumda. COVID-19 krizi denizci ve balıkçıların sağlık ve güvenliğini, çalışma koşullarını, gemilerine katılma ve ayrılma imkanlarını etkiliyor. Bu nedenle, deniz taşımacılığı, yolculara hizmet ve deniz ürünleri hasadında sahip oldukları kilit rolü oynayamıyorlar.© Valentyna Yelina

COVID-19 ve eğitim sektörü

Yeni koronavirüs hastalığının (COVID-19) yayılmasını sınırlamak amacıyla, dünyanın çoğu ülkesinde okullar ve üniversiteler kapandı. 192 ülkede zorunlu kapatma önlemi uygulanıyor; yaklaşık 1,58 milyar öğrenci (kayıtlı öğrencilerin %91,4’ü) için öğrenim faaliyetleri durdu, hemen hemen tüm eğitim sistemleri uzaktan eğitim çözümlerini kullanmaya başladı. Bu aksama 63 milyon ilk ve orta öğretim öğretmeni ve çok sayıda eğitim destek personelinin işini de etkiliyor. Ayrıca, erken çocukluk, teknik ve mesleki eğitim, yüksek öğrenim öğretmenlerini de etkiliyor.© PJeganathan

COVID-19 ve sağlık sektörü

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını, sağlık sistemlerinin sağlamlığı, ülkelerin acil durumlara hazırlık ve yanıt kapasitelerini mercek altına alıyor. COVID-19’un hızla yayılması, sağlam sağlık sistemlerinin ayrılmaz parçası olarak güçlü bir sağlık işgücüne duyulan acil ihtiyacı ön plana çıkarıyor. Bu bilgi notu, COVID-19 pandemisinin sağlık çalışanları ve sağlık sistemlerine etkisi ve alınan erken müdahale önlemleri hakkında bilgi verme amacını güdüyor. Durum çok hızlı değiştiğinden, bilgi notu şimdilik bir ön değer-lendirme sağlıyor, önümüzdeki haftalarda güncellenecek ve tamamlanacak.© Yakov Fedorov

COVID-19 ve kamu acil hizmetleri

Bu politika bilgi notu, zorunlu hizmet kanunlarında tanımlandığı şekilde, devlet adına COVID-19 kriziyle ön saflarda mücadele eden kamu çalışanlarına ilişkin sorunları ele alıyor. Bilgi notu, kamu çalışanlarının krizle mücadeledeki rolü, onların çalışmalarını desteklemek üzere hükümetlerin aldıkları önlemleri, ve onları koruyan uluslararası çalışma standartları dahil olmak üzere ILO ilke ve araçlarını anlatıyor.© Bas Bogers

COVID-19 ve sivil havacılık

Bulaşıcı hastalıklar ve pandemiler, havacılık sektöründe “her zamankinden daha büyük etki ve belirsizlik” yaratan değişim faktörleridir. COVID-19’un yayılmasını sınırlamak için, havayolu uçuşlarının iptali ve ülke bazında kısıtlamalar (seyahat tavsiyeleri ve yasakları) uluslararası seyahati neredeyse tamamen durdurdu. Bazı durumlarda bu kısıtlamalar, çok ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanı ulaştırmak ve zamana duyarlı malzemeler için küresel tedarik zincirlerini çalışır durumda tutmak suretiyle COVID-19 ile mücadelede önemli rol oynamasına rağmen, havayolu yük taşımacılığını da kapsıyor.© Betterwork

COVID-19 ve tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörleri

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19), tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektörleri dahil olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik sektörler üzerinde büyük etki yarattı. Karantina önlemleri, perakende mağazalarının kapatılması, hastalık ve ücretlerin azalması tüketici talebini düşürdü.© Marcel Crozet

COVID-19 ve otomotiv sanayi

Otomotive sanayi, küresel ekonomiye önemli katkı yapıyor. Bu sektörün yıllık cirosu, dünyanın en büyük altıncı ekonomisine eşittir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde, bu sektörde doğrudan istihdam yaklaşık 14 milyon kişiydi.© Miguel Medina (APF)

COVID-19 ve perakende gıda ticareti

Bu bilgi notu, pandeminin perakende gıda ticareti sektörü ve çalışma koşulları üzerinde etkisini inceliyor ve ülkelerin bu sektör bakımından krize nasıl yanıt verdiğini değerlendiriyor. Ayrıca, uluslararası çalışma standartlarının önemine, ILO araçları ve yanıtlarına da göz atıyor.