ILO Nasıl Çalışır?

Üçlü yapı ve sosyal diyalog 

Sosyal ve ekonomik ilerlemenin sağlanmasında hükümetlerle işveren ve işçi kuruluşlarının işbirliği, ILO’nun çalışmalarını belirleyen en önemli temel unsurdur.

ILO, hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin yer aldıkları üç taraflı tek BM kuruluşudur. Bu üçlü yapı sayesinde ILO, 185 Üye Devletin hükümetlerinin ve sosyal ortakların çalışma standartları ve politikalarını serbestçe ve açıkça tartışabildikleri kendine özgü bir forum niteliğindedir.

ILO'nun amacı, hükümetleri, işverenleri ve işçileri çalışma standartları oluşturmak, politikalar ve programlar geliştirmek üzere bir araya getirerek çalışan kadınların ve erkeklerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır. İşçilerin ve işverenlerin hükümetlerle birlikte alınacak kararlarda eşit söze sahip oldukları ILO’nun yapısı sosyal diyaloğu etkin olarak ortaya koymaktadır. Sosyal ortakların görüşlerinin çalışma standartlarında, politikalarda ve programlarda yansıma bulması ILO'nun önceliklerindendir. 

ILO, sosyal, ekonomik ve daha bir çok alanda ulusal politikalar geliştirilmesinde ve yerine göre uygulanmasında sendikalar ve işverenler arasında sosyal diyaloğu yaygınlaştırarak Üye Devletlerde bu üç taraflı yapıyı desteklemektedir.

ILO'nun çalışmalarını hükümet, işveren ve işçi kesimi temsilcilerinin de yer aldığı üç ana yapı gerçekleştirmektedir:
  • Uluslararası Çalışma Konferansı,
  • ILO Yönetim Kurulu,
  • ILO Ofis. 
ILO Yönetim Kurulu ile ILO Ofisin çalışmalarına belli başlı endüstrileri kapsayan üç taraflı komiteler yardımcı olmaktadır. Mesleki eğitim, yönetim geliştirme, iş güvenliği ve sağlığı, endüstriyel ilişkiler, işgücünün eğitimi, kadınların ve gençlerin sorunları gibi alanlardaki uzman komiteler ILO'nun çalışmalarına destek olmaktadır.

ILO üyesi devletlerin bölgesel toplantıları, ilgili ülkelere özgü konuları ele almak üzere belirli aralıklarla yapılmaktadır.

Uluslararası Çalışma Konferansı


Uluslararası çalışma standartları ve ILO’nun genel politikaları her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından belirlenir. Sıkça emeğin uluslararası parlamentosu olarak atıfta bulunulan Konferans aynı zamanda belli başlı toplumsal ve çalışma yaşamına ilişkin konuların tartışıldığı bir forum durumundadır.

ILO Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu ILO’nun icra organı olup yılda üç kez Cenevre’de toplanır. Kurul ILO politikalarına ilişkin kararlar alır, onaylanmak üzere Konferansa sunulacak programı ve bütçeyi hazırlar.

Uluslararası Çalışma Ofisi

Uluslararası Çalışma Ofisi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün daimi sekretaryası ve operasyonel merkezidir. İdare ve yönetim ise Genel Direktör önderliğinde bölgesel, yerel ve 40’ı aşkın ülkede bulunan temsilcilikler vasıtasıyla merkezi bir yapıda uygulanır. ILO sekretaryası, operasyonel merkezi, araştırma merkezi ve yayınevi Cenevre’de bulunan Uluslararası Çalışma Ofisi’ndedir.

ILO Genel Direktörü


ILO Yönetim Kurulu her beş yılda bir ILO Genel Direktörünü seçmektedir. Yönetim Kurulu’nun talimatları doğrultusunda olmak üzere, Genel Müdür Uluslararası Çalışma Ofisi’nin ve diğer görevlerin etkin biçimde yürütülmesinden sorumludur. ILO’nun bugünkü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo 1 Ekim 2022’de göreve gelmiştir. 

ILO İdari Mahkemesi

İdari Mahkeme, Uluslararası Çalışma Ofisi görevlilerinin ve yetkisini tanıyan diğer uluslararası kuruluşların gündeme getirdikleri istihdamla ilgili şikâyetleri incelemektedir. Halen, yaklaşık 60 kuruluştan görevde olan ya da eskiden görev yapmış uluslararası yaklaşık 46 bin kamu görevlisine açık bir organdır.

Standart denetleme sistemi

Uluslararası çalışma standartları, ülkelerin onaylamış oldukları sözleşmeleri uygulamalarına yardımcı olan bir denetleme sistemiyle desteklenmektedir.

ILO Merkezleri ve Enstitüleri

ILO tüm dünyada çalışma yaşamına ilişkin uzman bir bilgi kaynağı olarak tanınmaktadır. Örgüt, ILO ofislerine ve bileşenlerine özel araştırmalarla, eğitimle ve desteklerle yardımcı olmak üzere enstitüler ve merkezler kurmuştur.