Ấn phẩm

2021

 1. Bản tin Dự án ENHANCE số 8, tháng 1 năm 2020

  Ngày 22 tháng 1 năm 2021

  Bản tin số 8 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 6 tháng qua.

2020

 1. Phát triển mạng lưới và nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động - Kinh nghiệm thực tiễn từ các tỉnh dự án

  Ngày 30 tháng 12 năm 2020

  Tài liệu gồm những bài học kinh nghiệm được Dự án NIRF/Nhật Bản triển khai nhằm chia sẻ và nhân rộng các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tốt trong quá trình triển khai hoạt động của VCCI và Hiệp hội doanh nghiệp để cải thiện và nâng cao năng lực của các Tổ chức đại diện người Sử dụng Lao động.

 2. Bản tin Quan hệ Lao động số 33&34 – Quý IV - 2020

  Ngày 18 tháng 12 năm 2020

  Bản tin Quan hệ lao động này được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

 3. Infographic: Điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai

  Ngày 15 tháng 12 năm 2020

  Tờ thông tin này cung cấp một số dữ liệu chính về tình hình lao động trẻ em ở Việt Nam dựa trên kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em thực hiện vào năm 2018.

 4. Điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai: Các kết quả chính

  Ngày 15 tháng 12 năm 2020

 5. Bản tin Tổng kết - Dự án NIRF/Nhật Bản: Con số, Bài học, Kinh nghiệm

  Ngày 03 tháng 12 năm 2020

  Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới- Cấu phần Nhật Bản của ILO đã sắp kết thúc sau 4 năm triển khai thực hiện. Bản tin Tổng kết Dự án NIRF-Nhật Bản “Con số - Sự kiện và Bài học kinh nghiệm trình bày một cách cô đọng nhất các thông tin chủ yếu của Dự án NIRF-Nhật Bản từ khi bắt đầu triển khai đến khi kết thúc với bối cảnh, mục tiêu, đối tác, cơ cấu tổ chức Dự án, những con số đáng nhớ, những sự kiện chủ yếu và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá từ Dự án. Đó chính là những bài học về “Kết nối – Trải nghiệm – Chia sẻ và Lan tỏa”. Bản tin được upload trên trang web của ILO tại địa chỉ dưới đây.

 6. Con đường dẫn đến thành công: Phụ nữ trong kinh doanh và quản lý tại Việt Nam

  Ngày 16 tháng 11 năm 2020

 7. ASEAN Guidelines on Effective Return and Reintegration (Vietnamese)

  Ngày 13 tháng 11 năm 2020

  On 13 November 2020, ASEAN has adopted a set of guiding principles for the ASEAN Member States on policies, institutional mechanisms, and programmes and services required for ensuring effective and sustainable return and reintegration of migrant workers.

 8. Bộ Luật Lao động 2019: Hợp đồng lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 9. Bộ Luật Lao động 2019: Tiền lương

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 10. Bộ Luật Lao động 2019: Đào tạo, học nghề và tập nghề

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 11. Bộ Luật Lao động 2019: Chấm dứt hợp đồng lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 12. Bộ Luật Lao động 2019: Lao động chưa thành niên

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 13. Bộ Luật Lao động 2019: Tuổi lao động, tuổi nghỉ hưu và người lao động cao tuổi

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 14. Bộ Luật Lao động 2019: Tổ chức đại diện người lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 15. Bộ Luật Lao động 2019: Đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 16. Bộ Luật Lao động 2019: Giải quyết tranh chấp lao động

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 17. Bộ Luật Lao động 2019: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 18. Bộ Luật Lao động 2019: Phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc

  Ngày 11 tháng 11 năm 2020

  Series 11 bulletin về Bộ Luật Lao động 2019 giới thiệu tóm tắt những điểm cải tiến trong Bộ Luật Lao động mới, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, giảm bớt các thủ tục hành chính đối với người sử dụng lao động, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phồn vinh cho tất cả mọi người.

 19. Nâng cao năng suất: Tổng quan về Hướng dẫn dành cho tổ chức đại diện người sử dụng lao động và doanh nghiệp

  Ngày 04 tháng 11 năm 2020

  Hướng dẫn do Ban Hoạt động của giới sử dụng lao động (ACT/EMP) của ILO soạn thảo nhằm hướng dẫn các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và doanh nghiệp (EBMOs) thiết kế và thực hiện các dịch vụ cụ thể, hỗ trợ các thành viên tăng năng suất và phát triển bền vững. Hướng dẫn cũng đưa ra những lời khuyên thiết thức cho các tổ chức đại diện này về phương pháp củng cố vai trò đại diện của họ để thúc đẩy các chính sách công nhằm nâng cao năng suất, từ đó sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo thêm nhiều việc làm tốt hơn.