Báo cáo

Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2024

Thị trường lao động đã cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên mặc dù điều kiện kinh tế đang xấu đi. Tuy vậy, quá trình phục hồi sau đại dịch vẫn không đồng đều do những lỗ hổng mới và nhiều cuộc khủng hoảng đang làm xói mòn triển vọng đạt được công bằng xã hội lớn hơn.

Báo cáo cho thấy tình hình việc làm toàn cầu phức tạp. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự báo sẽ tăng nhẹ trong năm 2024, cho thấy những thách thức mới nổi trên thị trường lao động. Báo cáo nhấn mạnh sự chênh lệch giữa các quốc gia thu nhập cao và thấp, và lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp và nghèo cao hơn ở các quốc gia thu nhập thấp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng một phần đáng kể lực lượng lao động toàn cầu vẫn đang làm việc trong lĩnh vực phi chính thức.

Những lo ngại chính bao gồm bất bình đẳng thu nhập ngày càng tồi tệ và tác động của lạm phát đến thu nhập thực tế, đặc biệt là ở các nước G20. Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải can thiệp chính sách tập trung vào công bằng xã hội để đảm bảo phục hồi kinh tế toàn cầu công bằng và bền vững.