Tóm tắt tổng quan

Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2024 - Bản tóm tắt

Thị trường lao động đã cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên mặc dù điều kiện kinh tế đang xấu đi. Tuy vậy, quá trình phục hồi sau đại dịch vẫn không đồng đều do những lỗ hổng mới và nhiều cuộc khủng hoảng đang làm xói mòn triển vọng đạt được công bằng xã hội lớn hơn.