Những thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ Dự án ILO-ENHANCE

Báo cáo này tài liệu hóa những thực hành tốt, các chiến lược và bài học kinh nghiệm của Dự Nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam (ENHANCE), được thực hiện với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Báo cáo được xây dựng dựa trên thông tin thu thập được từ các cuộc phỏng vấn tại ba tỉnh mục tiêu của Dự án là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Mục tiêu của báo cáo là nhằm hỗ trợ xây dựng chiến lược cho giai đoạn sau của dự án và việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025.