Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch

Tờ rơi tổng quan dự án

Chương trình Việc làm và Đổi mới Xã hội Liên minh Châu Âu (EaSI) hợp tác với ILO để thực hiện dự án can thiệp chung sử dụng chuỗi cung ứng toàn cầu là đầu mối thúc đẩy việc làm thỏa đáng.

Với tên gọi Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn sau đại dịch, Dự án dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế và chương trình việc làm thỏa đáng. Các tiêu chuẩn này cùng với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) - tạo cơ sở vững chắc cho các nỗ lực cấp quốc gia nhằm “phục hồi hiệu quả hơn”. Với việc tập trung vào năm chuỗi cung ứng cốt yếu đối với EU, bao gồm các cấp độ sâu hơn trong chuỗi cung ứng ở nhiều quốc gia khác nhau, ILO sẽ thúc đẩy các đối tác và các bên liên quan chính dùng việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho EU và xa hơn nữa làm một cơ hội để thúc đẩy việc làm thỏa đáng.