Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2021

Trong năm 2020, ước tính khoảng 8,8% tổng thời giờ làm việc đã bị mất đi, tương đương với số giờ làm việc trong một năm của 255 triệu lao động toàn thời gian. Báo cáo chỉ ra những ảnh hưởng của đại dịch tới các thị trường lao động trên thế giới.