Thuật ngữ thân thiện với truyền thông về di cư - Tuyển dụng công bằng và lao động cưỡng bức - Ấn bản Việt Nam

Bản thuật ngữ thân thiện với truyền thông về di cư - Tuyển dụng công bằng và lao động cưỡng bức - Ấn bản Việt Nam là cuốn sổ tay hướng dẫn dành cho nhà báo, nhà nghiên cứu, giảng viên và các cá nhân viết về chủ đề lao động di cư tại Việt Nam, đặc biệt liên quan tới nội dung tuyển dụng người lao động di cư và nạn lao động cưỡng bức.

Bản thuật ngữ này đã được chỉnh sửa sao cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và bao gồm cả thuật ngữ chung liên quan tới lao động di cư và thuật ngữ cụ thể chỉ phù hợp để mô tả tình hình lao động di cư tại Việt Nam. Nhìn chung, cuộc tranh luận về vấn đề di cư ngày càng trở nên tiêu cực và do đó, lời lẽ, ngôn từ chúng ta sử dụng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bản thuật ngữ này được xây dựng với mục đích hỗ trợ các nhà báo nhằm đảm bảo những bài viết của họ không mang tính phân biệt đối xử hay quá khích, và các vấn đề liên quan tới các khía cạnh khác nhau của di cư đều được nhìn nhận thấu đáo. Ngôn từ có sức mạnh ảnh hưởng tới ý kiến của công chúng, chính vì thế, chúng ta đều có trách nhiệm chung trong việc lựa chọn ngôn từ một cách cẩn trọng.