Tóm tắt nghiên cứu

Giới và thị trường lao động ở Việt Nam

Phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm Việt Nam