Infostory

Các nền tảng lao động số có thể mang lại cạnh tranh công bằng và việc làm thỏa đáng?

Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của các nền tảng lao động số đã mở ra những cơ hội chưa từng có cho người lao động, doanh nghiệp và cả xã hội trên cấp độ toàn cầu, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp bách cần phải có sự điều tiết đồng bộ đối với loại hình công việc và kinh doanh mới này. Infostory dựa trên báo cáo mới của ILO “Triển vọng Việc làm và Xã hội năm 2021: Vai trò của nền tảng lao động số trong công cuộc chuyển đổi thế giới việc làm”