Flyer

Bộ Luật Lao động 2019: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc, nghỉ ngơi trong Bộ Luật Lao động 2019.