Flyer

Bộ Luật Lao động 2019: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Ấn phẩm của ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu bật những điểm mới liên quan đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong Bộ Luật Lao động 2019.