Bản tin Quan hệ Lao động số 33&34 – Quý IV - 2020

Bản tin Quan hệ lao động này được phát hành định kỳ để cung cấp thông tin quan trọng cho các đối tượng quan tâm trong xã hội được cập nhật tình hình QHLĐ ở Việt Nam một cách khách quan và đầy đủ.

Bản tin Quan hệ Lao động số 33&34 này là số đặc biệt, đã được phát hành vào Quý IV – 2020. Chủ đề của bản tin là “Tăng cường đối thoại xã hội ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19 với các nội dung chủ yếu sau:
• Tác động của đại dịch Covid-19 đến quan hệ lao động ở Việt Nam
• Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19
• Các công cụ của ILO hỗ trợ đối thoại xã hội ba bên cấp quốc gia ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 và sớm khôi phục lại kinh tế - xã hội
• Kinh nghiệm quốc tế về tăng cường đối thoại ba bên nhắm ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19
• Thành phố Hồ Chính Minh đồng hành cũng doanh nghiệp hỗ trợ người lao động mất việc làm vượt qua khó khăn do dịch bệnh
• Đối thoại giữa Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc chung tay ứng phó địa dịch Covid-19
• Tăng cường hợp tác, đối thoại tại nơi làm việc cùng nhau vượt qua khó khăn do địa dịch Covid-19
• Bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quan hệ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
• Tình hình lao động và quan hệ lao động 9 tháng đầu năm 2020 – Những ảnh hưởng bởi Covid-19