COVID-19

Các Tiêu chuẩn của ILO và dịch COVID-19 (virus Corona)

Những quy định chính trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế có thể áp dụng trong bối cảnh bùng phát của đại dịch COVID-19