Tóm tắt chính sách

Tập trung vào gia đình gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn hướng đến tăng diện bao phủ an sinh xã hội đa tầng tại Việt Nam

Bối cảnh cải cách hiện nay cho thấy đây là cơ hội đặc biệt để thực hiện một cách tiếp cận mạnh mẽ và tích hợp, đồng thời giải quyết nhiều mục tiêu chính sách. Tận dụng cơ hội này có thể đưa Việt Nam vào lộ trình phát triển một hệ thống hỗ trợ gia đình phù hợp trong hệ thống an sinh xã hội đang ngày càng phát triển, phù hợp với một quốc gia có thu nhập trung bình đang tăng trưởng nhanh.

Chính sách | Ngày 20 tháng 11 năm 2019
Các chế độ ASXH hiện tại của Việt Nam dành cho gia đình và trẻ em khá nhỏ lẻ, không đồng đều và không đầy đủ. Hệ thống trợ giúp xã hội chỉ cung cấp các lợi ích xác định mục tiêu hẹp cho một số nhóm gia đình và trẻ em có nhu cầu. Trong khi đó, hệ thống bảo hiểm xã hội cung cấp một lựa chọn không đồng đều và không đầy đủ các chế độ hướng đến gia đình, nghĩa là chế độ gồm trợ cấp thai sản (cho cha và mẹ) theo hệ thống bắt buộc nhưng không áp dụng cho hệ thống tự nguyện, và thiếu các chế độ trợ cấp gia đình/trẻ em trong cả hai hệ thống. Các hệ thống này không chỉ không đáp ứng được các rủi ro quan trọng trong vòng đời liên quan đến cuộc sống gia đình mà còn bỏ qua hàng triệu gia đình và trẻ em dễ bị tổn thương, đặc biệt là “nhóm ở giữa đang bị bỏ sót” trong các chính sách ASXH.