Leaflet

Better Work Việt Nam: 10 năm đóng góp cho ngành may mặc Việt Nam

Kể từ năm 2009, chương trình của ILO-IFC đã giúp cải thiện điều kiện làm việc và kết quả kinh doanh tại các nhà máy may ở Việt Nam.