Tài liệu Thảo luận chính sách: Thời giờ làm việc tại Việt Nam

Trong quá trình thảo luận về việc sửa đổi Bộ luật Lao động, vấn đề thời giờ làm việc tiêu chuẩn theo luật đã thu hút được nhiều mối quan tâm của các bên. Có cơ quan đã đề xuất giảm số giờ làm việc hàng tuần theo luật, từ tuần 48 giờ như hiện nay xuống còn 44 hoặc 40 giờ mỗi tuần. Báo cáo ngắn này cung cấp một số kết quả phân tích thực chứng về số giờ làm việc hàng tuần hiện nay, có thể được dùng để tham chiếu khi thảo luận về chủ đề này.