Tóm tắt chính sách

Đánh giá tiềm năng hệ thống trợ cấp trẻ em đa tầng tại Việt Nam

Báo cáo xem xét và tóm tắt tiềm năng xây dựng một hệ thống trợ cấp trẻ em đa tầng để giúp Chính phủ đạt được cùng lúc các mục tiêu về cải cách bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội.

Bản ghi nhớ | Ngày 20 tháng 5 năm 2019
Thu hút lực lượng lao động phi chính thức vào hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (VSS) là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên cho tới nay, Chính phủ vẫn đang trong quá trình thiết kế các ưu đãi để khuyến khích người lao động phi chính thức tham gia tự nguyện. Hiện mới chỉ có khoảng 250.000 người đăng ký bảo hiểm tự nguyện tại VSS trong năm 2015, số còn lại khoảng 50 triệu người trong độ tuổi lao động vẫn nằm ngoài hệ thống bảo hiểm xã hội chính thức. Ngoài ra, để ứng phó với việc thiếu an ninh thu nhập và thu nhập thấp xảy ra phổ biến ở các gia đình có trẻ em và tỷ lệ thiếu dinh dưỡng cao, các bên ngày càng nhìn nhận được tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng tất cả trẻ được tiếp cận an sinh xã hội, và thực tế thì “quyền an sinh xã hội” của trẻ em đã được nêu rõ trong Luật Trẻ em.