Dự án

2018

 1. Dự án Thúc đẩy quá trình Việt Nam xem xét gia nhập và thực hiện các Công ước (NIRF/EU)

  2016/09/27 - 2018/12/31

  Dự án sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện của Việt Nam bằng cách tăng cường khung khổ pháp luật hiện hành thông qua áp dụng và thực hiện tốt hơn các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế theo Tuyên bố năm 1998 của ILO về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động.

 2. Xây dựng môi trường an toàn và sức khỏe cho người lao động – An toàn và sức khỏe cho lao động trẻ (SafeYouth@Work)

  2014/12/01 - 2018/12/18

  SafeYouth@Work là dự án toàn cầu trong đó Việt Nam là nước thực hiện thí điểm nhằm cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ trong độ tuổi 15-24 và thúc đẩy văn hóa phòng ngừa trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

 3. Nâng cao số lượng và chất lượng việc làm thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội ở Việt Nam

  2015/01/01 - 2018/06/30

  Dự án sẽ giúp khuyến khích các công ty đa quốc gia đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và xã hội thông qua hoạt động lao động có trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, đặc biệt tập trung trong lĩnh vực điện tử.

 4. Hỗ trợ chính thức hóa việc làm không chính thức

  2016/05/01 - 2018/04/30

  Mục tiêu của dự án là tăng cường bảo vệ đối với người lao động trong khu vực phi kết cấu thường phải đối mặt với điều kiện làm việc bấp bênh, dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài.

2016

 1. Nâng cao điều kiện làm việc của người lao động giải trí là phương thức hỗ trợ hiệu quả các chương trình dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam

  2014/03/01 - 2016/12/31

  Dự án hỗ trợ đối tác ba bên – Chính phủ, tổ chức đại diện giới sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động – trong việc nâng cao điều kiện làm việc của người lao động trong ngành giải trí, góp phần tăng cường hiệu quả của các chương trình phòng chống, chăm sóc và điều trị về HIV ở Việt Nam.

 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam thông qua cải thiện khung pháp lý và luật pháp về bảo hiểm xã hội (giai đoạn 2)

  2015/01/01 - 2016/12/31

  Dự án nhằm góp phần cải thiện chất lượng và tính hiệu quả của khung pháp lý và luật pháp về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia, góp phần vào phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

 3. Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam

  2012/09/27 - 2016/09/27

  Dự án hỗ trợ củng cố quan hệ lao động thông qua việc hỗ trợ triển khai thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, bảo đảm đến năm 2016, các cơ chế và thiết chế về quan hệ lao động nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể và đối thoại xã hội được hoàn thiện; hệ thống tiền lương tối thiểu được cải cách; năng lực của các chủ thể có liên quan được tăng cường nhằm đưa các quy định và thực tiễn của Việt Nam phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

 4. Du lịch bền vững và có trách nhiệm tại miền Trung Việt Nam

  2014/01/01 - 2016/06/30

 5. Tăng cường tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua Thanh tra lao động

  2014/01/01 - 2016/06/30

  Dự án nhằm tăng cường sự tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua Thanh tra lao động tại Việt Nam, từ đó nâng cao hiệu quả việc áp dụng luật lao động. Dự án này còn lồng ghép và bổ trợ cho một số các dự án khác của Tổ chức ILO hoạt động trong lĩnh vực quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động và và Chương trình việc làm tốt hơn (tuân thủ trong ngành dệt mày và da giầy).

 6. Dự án Tăng cường Kĩ năng Làm việc Thúc đẩy Thương mại theo Chiến lược Đào tạo của G20

  2012/12/01 - 2016/05/31

  Dự án đáp ứng sự mong muốn của Liên bang Nga trong việc hợp tác với ILO hỗ trợ thực thi Chiến lược Đào tạo của G20 nhằm phát triển kĩ năng làm việc và nhu cầu việc làm ở một số quốc gia.

 7. Hành động ba bên về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền Của Người lao động Di cư Khu vực ASEAN (Dự án TAM GIÁC ASEAN)

  2012/05/01 - 2016/03/31

  Dự án TAM GIÁC hướng tới giảm thiểu mạnh mẽ tình trạng lao động di cư bị bóc lột trong khu vực thông qua việc thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, và tăng cường bảo vệ người lao động.

 8. Dự án bổ sung về An toàn vệ sinh lao động trong một số ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam

  2015/04/01 - 2016/03/31

  Dự án nhằm hỗ trợ duy trì một số kết quả đạt được của giai đoạn trước, tăng cường tham vấn hiệu quả và khuyến nghị cho Chính phủ các chính sách và quy định về An toàn vệ sinh lao động theo Luật An toàn vệ sinh lao động.

2015

 1. Tăng cường vai trò của các Tổ chức của Người khuyết tật nhằm nâng cao quyền lợi của người khuyết tật tại Việt Nam

  2013/04/01 - 2015/12/31

  Dự án nhằm tăng cường khả năng và vai trò của các Tổ chức của Người khuyết tật với mục đích thúc đây Quyền của Người khuyết tật

 2. Phát triển thiết kế thông số và hình thức thực hiện cho Chương trình Việc làm công hướng tới đối tượng thiếu việc làm và thất nghiệp tại Việt Nam

  2014/01/01 - 2015/10/31

  Đây là hợp phần mở rộng của dự án “Tăng cường đảm bảo thu nhập và xúc tiến việc làm cho người lao động thất nghiệp và dễ bị tổn thương tại Việt Nam”

 3. Hành động ba bên nhằm bảo vệ người di cư tránh khỏi nạn bóc lột lao động (Dự án TAM GIÁC I)

  2010/06/01 - 2015/06/30

  Mục tiêu của Dự án “Hành động ba bên nhằm bảo vệ người di cư thuộc khu vực tiểu vùng sông Mêkông tránh khỏi nạn bóc lột lao động” (Dự án TAM GIÁC I) là giảm thiểu đáng kể nạn bóc lột lao động di cư thông qua tăng cường luật pháp và di cư an toàn cũng như bảo vệ lao động.

2014

 1. Dự án An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam

  2012/01/01 - 2014/12/31

  Dự án nhằm góp phần giải quyết vấn đề an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các ngành có nguy cơ cao ở Việt Nam, tăng cường các hệ thống ATVSLĐ của Việt Nam phù hợp với chương trình ATVSLĐ quốc gia, đồng thời nâng cao các tiêu chuẩn ATVSLĐ tại nơi làm việc.

2013

 1. Dự án “Tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam”

  2011/03/01 - 2013/12/31

  Dự án phát triển phương pháp tiếp cận bền vững có khả năng nhân rộng góp phần vào việc phát triển du lịch theo hướng, tạo việc làm bền vững có tính đến các vấn đề về giới tại Việt Nam. Đối tượng ưu tiên của dự án bao gồm phụ nữ và thanh niên, tuy nhiên không loại trừ các nhóm đối tượng khác có nhu cầu. Phương thức tiếp cận này sẽ được triển khai thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam trước khi được nhân rộng.

 2. Chương trình hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về Xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

  2009/01/01 - 2013/12/07

  Chương trình hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về Xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.