Cải thiện tuân thủ và đối thoại trong các chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam

Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ các đối tác quốc gia tại Việt Nam đẩy mạnh việc tuân thủ pháp luật lao động và các đối thoại thực chất tại cấp độ doanh nghiệp cũng như cấp động ngành nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành may mặc và điện tử.

© ILO

Nhóm đối tượng chính

  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  • Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam
  • Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Bối cảnh/Tổng quan về dự án

Được thúc đẩy bởi nhu cầu phát triển nội tại của quốc gia cũng như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu - Việt Nam), Việt Nam đã có những cải cách mang tính lịch sử về pháp luật lao động, an toàn vệ sức khỏe lao động và quan hệ lao động. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực của bối cảnh hiện nay, vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần được thực hiện để thúc đẩy hơn nữa việc tuân thủ pháp luật lao động và sự đối thoại thực chất ở cả cấp độ doanh nghiệp và cấp độ ngành, đặc biệt là trong ngành may mặc và điện tử, hai chuỗi cung ứng toàn cầu chính của Việt Nam.

Dựa trên kinh nghiệm và các quan hệ đối tác đã được tạo dựng trong ngành may mặc và điện tử tại Việt Nam, dự án của ILO kết hợp các sáng kiến để thúc đây sự hợp tác ở cấp độ hệ thống giữa các tổ chức trong hai khu vực công-tư, áp dụng liên ngành các mô hình thành công về tuân thủ pháp luật lao động và quan hệ lao động hiệu quả cũng như chia sẻ các thực hành tốt tại cấp độ doanh nghiệp để cải thiện việc tuân thủ pháp luật lao động tại nơi làm việc.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần thực hiện Mục tiêu số 8 về Phát triển Bền vững (thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững, việc làm và công việc phù hợp cho tất cả mọi người) thông qua việc cải thiện quan hệ lao động và điều kiện làm việc toàn cầu.
Mục tiêu cụ thể của dự án là hỗ trợ các đối tác quốc gia tại Việt Nam đẩy mạnh việc tuân thủ pháp luật lao động và các đối thoại thực chất tại cấp độ doanh nghiệp cũng như cấp động ngành nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành may mặc và điện tử.

Các kết quả mong đợi/hoạt động chính của dự án

Dự án hướng tới việc đạt được ba mục tiêu trung gian sau:
  • Có chế đối thoại nhằm đóng góp vào sự tuân thủ pháp luật lao động bền vững được xây dựng và đẩy mạnh ở cấp độ ngành, bao gồm việc thí điểm tại một một số doanh nghiệp;
  • Sự hợp tác mang tính chiến lược và hệ thống giữa hai khối công – tư được thành lập và duy trì ở cả cấp độ quốc gia và tỉnh thành;
  • Các nền tảng kết nối quốc gia nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đối tác giữa các chủ thể chính trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dựa trên sự tuân thủ.


Thông tin liên hệ

Bà Nguyễn Thị My Dung
Cán bộ Dự án quốc gia
Email: dungn@ilo.org
Điện thoại: 0903304156