Áp dụng các Công ước của ILO

Dư án Thương mại cho Việc làm thỏa đáng

Dự án hỗ trợ việc triển khai một cách hiệu quả Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA), góp phần vào công bằng xã hội trong thương mại toàn cầu bền vững. Đây là một phần của dự án toàn cầu, “Thương mại cho Việc làm bền vững” hỗ trợ một số quốc gia mục tiêu, bao gồm cả Việt Nam.

Nhóm đối tượng chính
  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
  • Quốc hội và các Bộ có liên quan

Bối cảnh của dự án

Bằng việc chuyển đổi nền kinh tế trong những thập niên vừa qua, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình và là một chủ thể chính trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong những năm gần đây, Việt Nam chủ động theo đuổi chương trình hội nhập quốc tế, thông qua việc đàm phán và ký kết các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), cụ thể là Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA) đang được Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) phối hợp để tiến tới việc phê chuẩn.

Là một phần của thế hệ FTA mới, EVFTA bao hàm nội dung quan trọng bảo vệ quyền lao động và môi trường trong Chương Thương mại và Phát triển Bền vững (TSD) trong đó EU và Việt Nam tái khẳng định cam kết đối với những nghĩa vụ xuất phát từ một quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Tuyên bố của ILO năm 1998 về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Năm 2019, với mối quan hệ đối tác tốt đẹp dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và hợp tác chặt chẽ giữa EU, ILO và các đối tác ba bên của Việt Nam, tiến trình cải cách lao động đã có những bước tiến hữu hình. Công ước 98 được phê chuẩn, Bộ luật lao động sửa đổi được thông qua, sự cam kết mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy phê chuẩn 2 Công ước cơ bản còn lại là Công ước 105 vào tháng 5/2020 và Công ước 87 năm 2023 là những tiến bộ rất đáng chú ý.

Các mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần thực hiện Mục tiêu số 8 về Phát triển Bền vững (thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững, việc làm và công việc phù hợp cho tất cả mọi người) thông qua việc tăng cường quan hệ lao động và điều kiện làm việc tổng thể.

Mục tiêu cụ thể của dự án là thúc đẩy việc phê chuẩn và áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ EVFTA. Vào năm 2019, Dự án đã thành công trong công tác ủng hộ phê chuẩn Công ước 98. Trong phạm vi xa hơn, dự kiến Việt Nam sẽ phê chuẩn Công ước 87 (về tự do liên kết) và Công ước 105 (về lao động cưỡng bức); và cải thiện việc áp dụng và thực hiện những Công ước đã phê chuẩn.

Các kết quả đầu ra của dự án/ các hoạt động chính

Theo thỏa thuận và nỗ lực của các đối tác ba bên, Dự án mong đợi ba kết quả trực tiếp:
  • Năng lực của đối tác của ILO (Chính phủ, Người sử dụng lao động và Tổ chức của người lao động) được tăng cường để thực hiện Chương về Thương mại và Phát triển Bền vững của EVFTA và các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan. Các mục tiêu chính gồm: Kế hoạch hành động về việc thực hiện Chương 13 EVFTA được các bên thống nhất và thông qua vào tháng 12/2020, nộp hồ sơ phê chuẩn cho Công ước 105 để được thẩm định lần cuối vào tháng 5 năm 2020, và khởi động quá trình chuẩn bị phê chuẩn Công ước 87, dự kiến phê chuẩn vào năm 2023;
  • Năng lực báo cáo và giám sát chính sách dựa trên bằng chứng của đối tác ba bên được tăng cường để cải thiện hơn nữa thương mại quốc gia và phát triển bền vững;
  • Nhận thức và kiến thức của Chính phủ, Người sử dụng lao động, các Tổ chức của Người lao động, và các đối tác khác về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động của ILO trong khuôn khổ EVFTA được tăng cường.

Thông tin liên hệ

Bà Đỗ Thị Thu Hương
Điều phối viên quốc gia
Email: dohuong@ilo.org
Tel: 0987834094