Tăng cường việc thực hiện các mục tiêu và chỉ số SDG liên quan đến việc làm tử tế ở Việt Nam

Dự án “Tăng cường thực hiện các mục tiêu và chỉ số của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) liên quan đến Việc làm tử tế ở Việt Nam” sẽ hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chỉ tiêu và chỉ số SDG liên quan đến Việc làm tử tế ở Việt Nam.

Dự án “Tăng cường thực hiện các mục tiêu và chỉ số của các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) liên quan đến Việc làm tử tế ở Việt Nam” sẽ hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chỉ tiêu và chỉ số SDG liên quan đến Việc làm tử tế ở Việt Nam. Dự án sẽ đóng góp vào việc thực hiện Chương trình Việc làm tử tế (Decent Work Agenda) của ILO cũng như Chương trình hành động quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Việt Nam (Chương trình Nghị sự 2030). Dự án cũng góp phần tiếp ứng cho kế hoạch hành động chung về SDG mà Chính phủ Việt Nam đã và đang kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.

Đối tác: Tổng cục Thống kê (TCTK), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ), các cơ quan Liên Hợp quốc
Đối tượng hưởng lợi: TCTK và Bộ KHĐT, Bộ LĐTBXH, LĐLĐ, VCCI và các bộ ngành liên quan đến SDG khác
Địa bàn thực hiện: Trung ương, Việt Nam

Bối cảnh dự án

Từ năm 2010 đến năm 2017, Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ bình quân đạt 6 phần trăm một năm, là quốc gia có mức tăng trưởng tốt nhất ở khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh các cam kết với Chương trình Nghị sự 2030, Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QD-TTg ngày 5/10/2017.

Nhằm lồng ghép Chương trình Nghị sự 2030 vào các sáng kiến về dữ liệu một cách tốt hơn, Việt Nam đã thực hiện đánh giá lại năng lực thống kê liên quan đến các chỉ số SDG. TCTK cũng đã đề xuất lộ trình xây dựng hệ thống chỉ số SDG và tham vấn với các bộ ngành và cơ quan chức năng ở các cấp trung ương và địa phương.

Trong bối cảnh đó, dự án “Tăng cường thực hiện các chỉ tiêu việc làm tử tế trong SDG ở Việt Nam” sẽ thúc đẩy sự tham gia của nhiều đối tác vào các hoạt động liên quan đến SDG, đặc biệt là các nỗ lực để đạt được SDG 8 và các SDG khác liên quan đến chương trình việc làm tử tế ở Việt Nam. Mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động về thống kê, thu thập dữ liệu, truyền thông và nâng cao nhận thực về các chỉ số SDG liên quan đến lao động và việc làm.

Mục tiêu của Dự án

Các mục tiêu của Dự án bao gồm:
  • Hỗ trợ xây dựng danh mục các chỉ số SDG của Việt Nam (V-SDG) mà ILO chủ quản thông qua tham vấn với các đối tác của ILO (VCCI, LĐLĐ và các viện nghiên cứu vv.). Dự kiến tháng 9/2018 bộ chỉ số sẽ được hoàn thành;
  • Hỗ trợ xây dựng năng lực thu thập và phân tích dữ liệu cho các chỉ số SDG nhằm tăng cường hoạt động giám sát và báo cáo về SDG của Việt Nam. Mục tiêu này dự kiến sẽ đạt được vào cuối năm 2019;
  • Hỗ trợ thúc đẩy, thực hiện và giám sát các mục tiêu và chỉ số SDG về lao động tạo tiền đề cho các hỗ trợ về sau nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn của Chương trình 2030.

Đầu ra dự kiến của Dự án

  • Bộ chỉ số V-SDG về lao động và việc làm mà ILO là cơ quan chủ quản được xây dựng và ban hành;
  • Năng lực của các cơ quan chính phủ, VCCI, LĐLĐ về xây dựng, thực hiện và giám sát các chỉ số SDG về lao động và việc làm được nâng cao;
  • Hệ thống thông tin thị trường lao động để giám sát và đánh giá các tiến bộ của thị trường lao động được hoàn thiện;
  • Một số chỉ số về SDG trong kế hoạch hành động quốc gia về Chương trình Nghị sự 2030 được hỗ trợ thực hiện;
  • Kiến thức và hiểu biết về các chỉ số SDG về lao động và việc làm được nâng cao nhằm thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội vào việc thực hiện SDG và Chương trình Nghị sự 2030.

Thông tin liên hệ

Valentina Barcucci
Chuyên gia Kinh tế lao động
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3734 0902 Số lẻ: 108
Email: barcucci@ilo.org

Nguyễn Thị Lê Vân
Điều phối viên Dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3734 0902 Số lẻ: 213
Email: vannguy@ilo.org