Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN (ESSA) - Cấu phần của Việt Nam


Đối tác: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA) (cụ thể là Vụ Bảo hiểm xã hội); Bảo hiểm xã hội Việt Nam (VSS); Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (VGCL); Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); và Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (NAC-SA)

Đối tượng hưởng lợi: Các nhà hoạch định chính sách, quản lý và cán bộ chuyên môn thuộc các Bộ ngành phụ trách việc xây dựng và thực hiện chính sách về an sinh xã hội, đại diện người lao động và người sử dụng lao động, xã hội dân sự tại Indonesia, Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Đối tượng hưởng lợi cuối cùng là nữ và nam giới trong độ tuổi lao động, đặc biệt người lao động trong khu vực phi chính thức; những người tự doanh và lao động gia đình không được trả lương; lao động trong các doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa; lao động không có hợp đồng; lao động thời vụ, ngắn hạn, không có việc làm ổn định, lao động thầu phụ; và lao động di cư

Địa bàn dự án: Các quốc gia thành viên ASEAN, chủ yếu tại Việt Nam và Indonesia

Bối cảnh tại Việt Nam

Tại Việt Nam, mặc dù mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đã tăng đáng kể trong vòng 10 năm qua, nhưng tính đến tháng 11 năm 2015 chỉ có 20% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Diện bao phủ vẫn còn rất thấp trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lao động có hợp đồng ngắn hạn. Lao động trong khu vực phi chính thức, tự doanh và lao động nông thôn phần lớn vẫn chưa tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ tham gia bảo hiểm y tế xã hội, hưu trí tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp và chế độ tử tuất.

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu 50% lực lượng lao động sẽ tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ, tăng tính phù hợp và bền vững về tài chính trong mối tương quan với già hóa dân số và suy thoái kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã cải cách Luật Bảo hiểm xã hội vào tháng 11 năm 2014. Tuy nhiên, năm đầu tiên thực hiện luật cải cách cho thấy những trở ngại đối với việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội rất phức tạp, có liên quan tới nhau, đòi hỏi phải có một tầm nhìn dài hạn và toàn diện.

Cải cách chính sách và khung pháp lý, nâng cao năng lực thể chế và quản trị là cần thiết để biến những sửa đổi luật pháp gần đây thành tăng diện bao phủ của người lao động một cách hiệu quả. Một số vấn đề ảnh hưởng tới việc thực hiện luật Bảo hiểm xã hội, gồm: những trở ngại về luật pháp và khoảng trống trong việc xây dựng các chính sách; năng lực xây dựng và thực hiện chính sách còn yếu kém; năng lực thanh tra bảo hiểm xã hội còn thấp; yếu kém trong phối kết hợp giữa bảo hiểm xã hội và thanh tra lao động; nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động thấp, và họ không có động lực tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xem xét chuẩn bị xây dựng Đề án cải cách bảo hiểm xã hội (MPSIR). Đề án này sẽ là hướng dẫn cho những cải cách về khung pháp lý và chính sách, nâng cao năng lực thể chế và quản trị của hệ thống bảo hiểm xã hội.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu chính của dự án nhằm thúc đẩy các chiến lược và biện pháp sáng tạo nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong khu vực ASEAN. Để đạt được mục tiêu này, dự án giúp nâng cao kiến thức, hiểu biết và chuyên môn về mở rộng bảo hiểm xã hội, thúc đẩy hợp tác Nam – Nam thông qua các nước thành viên ASEAN. Dự án hỗ trợ trực tiếp Việt Nam và Indonesia. Bài học kinh nghiệm, kinh nghiệm và gương điển hình tốt của 2 quốc gia này sẽ được chia sẻ cho các nước thành viên ASEAN và toàn cầu.

Các hoạt động chính (cầu phần của Việt Nam)

Xây dựng năng lực và kiến thức để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững;

Tiến hành đánh giá thể chế và pháp lý, phân tích những rủi ro về an sinh xã hội, nhu cầu và những trở ngại cụ thể trong khu vực kinh tế phi chính thức, lao động trong các doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa, lao động có hợp đồng ngắn hạn, tự doanh thông qua phân tích ngành và chuỗi giá trị;

Hỗ trợ xây dựng Đề án cải cách bảo hiểm xã hội (MPSIR), tiến hành đánh giá tính bền vững về tài chính của các quỹ bảo hiểm xã hội trong mối tương quan mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (dân số và các chế độ);

Xây dựng năng lực cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gồm thanh tra bảo hiểm xã hội), VGCL, VCCI, NAC-SA để thực hiện việc cải cách Luật bảo hiểm xã hội và các luật khác có liên quan tới bảo hiểm xã hội;

Hỗ trợ Chính phủ cải thiện khung chính sách, dự thảo sửa đổi các điều luật, cụ thể là xây dựng và thực hiện pháp luật liên quan tới bảo hiểm tự nguyện trên cơ sở những chuẩn mực quốc tế của ILO về bảo hiểm xã hội và kinh nghiệm quốc tế;

Điều phối hội thảo người sử dụng lao động, hội thảo người lao động (tổ chức riêng biệt) và hội thảo ba bên để thống nhất những sửa đổi luật pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi Luật bảo hiểm xã hội và các luật khác có liên quan;

Xác định những chiến lược, biện pháp và đề xuất những sửa đổi về thể chế và pháp lý nhằm tăng cường vai trò và mối liên hệ giữa bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội và thanh tra lao động trong một ngành nghề nhất định (nếu có liên quan);

Rà soát và đề xuất danh sách những sửa đổi cần thiết về tổ chức, thể chế và pháp lý để cải thiện các thủ tục và dịch vụ bảo hiểm xã hội ở địa phương, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa bảo hiểm y tế xã hội, các chương trình trợ giúp xã hội và dịch vụ việc làm công;

Nâng cao nhận thức cho tổ chức của người lao động, người sử dụng lao động về phân tích chi phí/lợi ích và phân tích hệ số thu hồi từ bảo hiểm xã hội để thuyết phục người lao động và người sử dụng lao động, các cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội.