SCORE - Tập huấn cho các doanh nghiệp trong ngành may mặc và chế biến gỗ


VCCI với sự hỗ trợ của ILO tổ chức khóa tập huấn cho các doanh nghiệp trong ngành may mặc và chế biến gỗ thành viên của tổ chức ICS.

Chương trình đào tạo của SCORE được xây dựng nhằm đem lại những cải tiến lâu dài trong hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp thông qua nhấn mạnh mối liên kết giữa năng suất và thực hành tốt tại nơi làm việc. Kết quả là một môi trường có lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

Kết quả dự kiến của hoạt động tạo bao gồm
  • Môi trường làm việc an toàn hơn
  • Hợp tác nơi làm việc tốt hơn
  • Tăng năng suất
  • Giảm chi phí
  • Giảm chậm trễ
  • Môi trường làm việc tốt hơn