Bản tin Việt Nam

Bản tin ILO Việt Nam, tháng 3/2014

Bản tin quý số 7 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong thời gian qua, từ khảo sát quốc gia đầu tiên về lao động trẻ em, mở rộng chương trình Better Work ra phía Bắc, cho tới việc Việt Nam gia nhập Công ước của ILO về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động.