COVID-19

Kế hoạch Kinh doanh Liên tục: Phương pháp giúp doanh nghiệp của bạn tồn tại qua mùa dịch COVID-19

Video dưới đây chỉ ra cách doanh nghiệp có thể tồn tại trong mùa dịch COVID-19 bằng việc phát triển một kế hoạch kinh doanh liên tục (Business Continuity Planning, BCP) gồm sáu bước.

Ngày xuất bản: Ngày 15 tháng 5 năm 2020 |