Tiêu chuẩn lao động quốc tế

Người khuyết tật đánh cá bên sông.

Xem thêm ảnh về tiêu chuẩn lao động quốc tế tại thư viện ảnh của ILO trên Flickr
Việt Nam đã phê chuẩn 22 công ước của ILO, bao gồm sáu công ước chính:

C029 – Công ước về lao động cưỡng bức, 1930 (Số 29)
C098 – Công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, 1949 (Số 98)
C100 – Công ước về trả công bình đẳng, 1951 (Số 100)
C105 – Công ước về Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức, 1957 (Số 105)
C111 – Công ước về chống phân biệt đối xử (trong việc làm và nghề nghiệp), 1958 (Số 111)
C138 – Công ước về tuổi lao động tối thiểu, 1973 (Số 138)
C182 – Công ước về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 (Số 182)

Công ước Số 105 về Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức là công ước mới nhất được phê chuẩn, đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào tháng 6/2020.

Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn công ước cơ bản còn lại – Công ước số 87 về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền Tổ – vào năm 2023.