ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ: Dziennik Ustaw 2009, No.105, item 873