ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ: Dziennik Ustaw 2007, No. 161, item 1142