ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ: Dziennik Ustaw, 2002, No. 217, item 1833