საქართველოს შრომის სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები

სახელმძღვანელო მოსამართლეების, იურისტებისა და სამართლის პედაგოგებისათვის