Bộ quy tắc thực hành của ILO đối với HIV/AIDS và thế giới lao động

Bộ quy tắc này là sản phẩm của sự phối hợp giữa ILO với ba đối tác hợp thành tổ chức, cũng như sự hợp tác của các đối tác quốc tế của tổ chức. ILO đã đưa ra những hướng dẫn thực hành vô giá cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức của người sử dụng lao động và lao động, các đối tác xã hội khác, giúp họ đề ra và thực hiện các chính sách phù hợp đối với nơi làm việc, các chương trình phòng ngừa, chăm sóc, và xác lập các chiến lược hướng tới người lao động trong khu vực không chính thức. Đây là sự đóng góp quan trọng của ILO cho nỗ lực toàn cầu chống HIV/AIDS.

Bộ quy tắc sẽ góp phần đảm bảo các điều kiện của việc làm chính đáng trước một cuộc khủng hoảng lớn về nhân đạo và phát triển. Những bài học quý giá đã được rút ra từ các cố gằng nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng.

Một số ít quốc gia đã đạt được mức độ thành công nhất định trong việc làm chậm sự lây lan của căn bệnh và giảm nhẹ tác động cuả nó với cá nhân và cộng đồng của họ. Những tập quán tốt nhất bao gồm sự cam kết của của giới lanh đạo, các ph ơng thức tiếp cận đa ngành, mỗi quan hệ đối tác với xã hội công dân, trong đó có cả những người đang sống chung với HIV/AIDS, và giáo dục. Các yếu tố này được phản ánh trong các nguyên tắc chủ yếu vủa Bộ Quy tắc và trong việc thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc dựa trên sự huy động tất cả các đối tác xã hội.

Đây là một văn kiện có tính chất tiên phong và h ớng về phía trước để giải quyết các vấn đề của hiện tại và đón trước những hậu quả trong tương lai của đại dịch và tác động của nó đối với thế giới lao động. Thông qua Bộ Quy tắc, ILO sẽ tăng cường trợ giúp cho các cam kết quốc tế và quốc gia nhằm bảo vệ các quyền và nhân phẩm của người lao động và tất cả những người đang sống chung với HIV/AIDS.