Kodeks postępowania wobec HIV/AIDS w środowisku pracy

Niniejszy kodeks powstał w wyniku współpracy pomiędzy ILO a komisją trójstronną oraz przy współpracy z partnerami międzynarodowymi. Daje nieocenione rady praktyczne instytucjom i osobom tworzącym przepisy w tym zakresie jak i organizacjom pracowniczym, pracodawcom oraz innym partnerom społecznym biorącym udział w kształtowaniu i realizacji właściwych przepisów obowiązujących w miejscu pracy, w tworzeniu programów profilaktycznych i opieki oraz przy opracowywaniu strategii docierających do wszystkich sektorów pracy.

HIV/AIDS jest głównym zagrożeniem dla świata pracy: swoim działaniem dotyka najbardziej produktywne segmenty
sił roboczych, powodując obniżenie zarobków oraz wymuszając ogromne nakłady finansowe na działania we wszystkich sektorach. Dokonuje się to poprzez obniżanie produktywności,
podwyższanie kosztów pracy oraz utratę umiejętności i doświadczenia. Jednocześnie HIV/AIDS oddziałuje także na podstawowe prawo do pracy; pracownicy dotknięci HIV/AIDS stykają się z dyskryminacją czy też napiętnowaniem. Epidemia i jej wpływ
odczuwalne są najbardziej w tzw. grupach podatnych włączając w nie kobiety i dzieci. Zwiększa się istniejąca nierówność płci. Pogłębiają się problemy związane z pracą nieletnich. Dlatego też Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) podjęła się złożenia bardzo wyraźnego oświadczenia w postaci kodeksu postępowania wobec HIV/AIDS w kontekście
środowiska pracy. Kodeks ten będzie narzędziem pomocnym w walce z rozszerzaniem się epidemii, łagodzącym jej wpływ na pracowników i ich rodziny oraz pokaże, kto i jak służy
wsparciem socjalnym w sytuacjach związanych z chorobą. To opracowanie obejmuje główne zasady dotyczące uznania HIV/AIDS jako zagadnienia związanego z miejscem pracy,
niedyskryminującego przy zatrudnianiu, zapewniającego równość płci. Kodeks omawia np. kwestie dotyczące testów przesiewowych i związaną z tym poufność. Proponuje dialog społeczny, a działania profilaktyczne, opiekę i wsparcie traktuje jako podstawowe w mierzeniu się z problemami związanymi z epidemią w miejscu pracy.