Publications in Serbian

September 2012

 1. Penzione reforme u Srednjoj i Istočnoj Evropi: u vremenima krize i štednje, ali i izvan njih

  27 September 2012

January 2012

 1. Uticaj krize na zarade u Republici Srbiji

  31 January 2012

November 2011

 1. Postupci ILO-IPEC-a za ukidanje najgorih oblika dečjeg rada na Kosovu

  17 November 2011

  Siromaštvo, prepreke ka obrazovanju (pristupačnost, dostupnost, kvalitet, relevantnost) i tolerantni stavovi ka dečjem radu guraju veliki broj dece u rad još od prve decenije života. Dodatno, zbog privremenog “vakuma vrednosti”, vrednosti porodice i zajednice su pale i time povećale ranjivost dece.

October 2011

 1. Pomoćne strategije za oporavak od krize u jugoistočnoj Evropi - Studija Procene: Srbija

  10 October 2011

January 2011

 1. Prava mladih u radnom odnosu Vodič i Priručnik za instruktore

  01 January 2011

 2. Prava mladih u radnom odnosu: Vodič i Priručnik za predavače

  01 January 2011

  Krajnji je cilj ovoga materijala za osposobljavanje poslužiti kao vodič i priručnik za one koji žele pomoći mladima u stjecanju pozitivnoga prvoga radnog iskustva, ali i svih budućih. Njegov je cilj stvaranje svijesti o postojanju odgovornosti i potrebe za dostojanstvenom radnom praksom i pružanje pomoći mladima u određivanju uloge koju oni sami – kao sudionici radnoga odnosa – igraju u promicanju i održavanju pravednoga radnog odnosa.

September 2010

 1. Kako sprečiti i eliminisati najgore oblike dečijeg rada: Šta mogu poslodavci da učine?

  01 September 2010

  Brošura je pripremljena pod projektom IPEC-a Najgori oblici dečijeg rada na Kosovu, finan-siranom od strane italijanske Vlade pod dopunskim računom redovnog budžeta. Pripremlje-na je na osnovu „Eliminacije dečijeg rada: Smernice za poslodavce“ pripremljene od strane Biro ILO-a za aktivnosti poslodavaca (ACTEMP) u saradnji sa Međunarodnom organizacijom poslodavaca (IOE) 2007. godine, u konsultaciji sa i sa aktivnim učešćem višeg rukovodstva Ko-sovske privredne komore (KPK) i pojedinačnim poslodavcima. Ima za cilj da pomogne poslo-davcima i njihovim udruženjima da shvate i preduzmu mere protiv dečijeg rada i da služe kao smernica za praktične mere koje poslodavci i organizacije poslodavaca mogu da preduzmu u sprečavanju i eliminisanju dečijeg rada.

January 2010

 1. Profil sistema socijalne zaštite na Kosovu (prema Rezoluciji SB UN 1244 [1999])

  01 January 2010

 2. Priručnik za Procenu Rizika

  01 January 2010

 3. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom - Mitovi i realnosti

  01 January 2010